เมนูหลัก
ความเป็นมา
 ข้อมูล อบต.สำนักทอง
 สัญลักษณ์ประวัติความเป็นมา  สภาพและข้อมูลพื้นฐาน  โครงสร้างองค์กร  อำนาจหน้าที่  นโยบายการบริหาร
 ข้อมูลบุคคลากร
 คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา  หัวหน้าส่วนราชการ  พนักงาน อบต
 ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนการจัดหาพัสดุ
 แผนพัฒนา
 แผนพัฒนาสามปี  แผนพัฒนาสี่ปี  การประเมินผลแผนพัฒนา  แผนดำเนินงานประจำปี  แผนอัตรากำลัง
 ข้อบัญญัติ
 งบประมาณรายจ่ายประจำปี  เรื่องอื่นๆ
 รายงาน
 รายงานการคลัง  รายงานผลการดำเนินงาน  รายงานการประชุม
 จัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง  ประกาศกำหนดราคากลาง  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผล
 ข่าวประชาสัมพันธ์
 ข้อมูลบริการประชาชน
 ประเมินตนเอง  สินค้าชุมชน  สถานที่ท่องเที่ยว  ประมวลภาพกิจกรรม  แผนที่ดาวเทียม  การลดขั้นตอน  คู่มือประชาชน  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  ประกาศเจตจำนงสุจริต  ร้องเรียนร้องทุกข์  มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต  แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี  ประมวลจริยธรรม  แผนพัฒนาบุคลากร

เขตพื้นที่

สภาพพื้นที่เป็นที่ราบลุ่มสลับกับเนินเขา มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 108 ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ 67,500 ไร่
 
เขตติดต่อ
ทิศเหนือ ติดกับ ต.ชากบก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง
ทิศใต้ ติดกับ ต.แกลง , ต.กะเฉด อ.เมือง จ.ระยอง
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.กะเฉด อ.เมือง จ.ระยอง

ทิศตะวันตก ติดกับ ต.ชากบก อ.บ้านค่าย และ ต.นาตาขวัญ , ต.บ้านแลง อ.เมือง จ.ระยอง 

ข้อมูล อบต

เขตพื้นที่

ประวัติความเป็นมา