เมนูหลัก
ความเป็นมา
 ข้อมูล อบต.สำนักทอง
 สัญลักษณ์ประวัติความเป็นมา  สภาพและข้อมูลพื้นฐาน  โครงสร้างองค์กร  อำนาจหน้าที่  นโยบายการบริหาร
 ข้อมูลบุคคลากร
 คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา  หัวหน้าส่วนราชการ  พนักงาน อบต
 ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนการจัดหาพัสดุ
 แผนพัฒนา
 แผนพัฒนาสามปี  แผนพัฒนาสี่ปี  การประเมินผลแผนพัฒนา  แผนดำเนินงานประจำปี  แผนอัตรากำลัง
 ข้อบัญญัติ
 งบประมาณรายจ่ายประจำปี  เรื่องอื่นๆ
 รายงาน
 รายงานการคลัง  รายงานผลการดำเนินงาน  รายงานการประชุม
 จัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง  ประกาศกำหนดราคากลาง  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผล
 ข่าวประชาสัมพันธ์
 ข้อมูลบริการประชาชน
 สินค้าชุมชน  สถานที่ท่องเที่ยว  ประมวลภาพกิจกรรม  แผนที่ดาวเทียม  การลดขั้นตอน  คู่มือประชาชน  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  ประกาศเจตจำนงสุจริต  ร้องเรียนร้องทุกข์  แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี

แผนดำเนินงานประจำปี อบต สำนักทอง

 ประกาศใช้แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2560
ประกาศใช้แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2560 ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559
 ส่วนที่ 3 บัญชีสรุป ปี 2560 - ยุทธศาสตร์ ที่ 6 ด้านบริหารและการเสริมสร้างธรรมาภิบาล
 ส่วนที่ 3 บัญชีสรุป ปี 2560 - ยุทธศาสตร์ ที่ 5 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 ส่วนที่ 3 บัญชีสรุป ปี 2560 - ยุทธศาสตร์ ที่ 4 ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 ส่วนที่ 3 บัญชีสรุป ปี 2560 - ยุทธศาสตร์ ที่ 3 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตฯ
 ส่วนที่ 3 บัญชีสรุป ปี 2560 - ยุทธศาสตร์ ที่ 2 ด้านการศึกษา
 ส่วนที่ 3 บัญชีสรุป ปี 2560 - ยุทธศาสตร์ ที่ 1 ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจ
 ส่วนที่ 2
 ส่วนที่ 1
 ปก คำนำ สารบัญ

ข้อมูล อบต

เขตพื้นที่

ประวัติความเป็นมา