เมนูหลัก
ความเป็นมา
 ข้อมูล อบต.สำนักทอง
 สัญลักษณ์ประวัติความเป็นมา  สภาพและข้อมูลพื้นฐาน  โครงสร้างองค์กร  อำนาจหน้าที่  นโยบายการบริหาร
 ข้อมูลบุคคลากร
 คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา  หัวหน้าส่วนราชการ  พนักงาน อบต
 ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนการจัดหาพัสดุ
 แผนพัฒนา
 แผนพัฒนาห้าปี  การประเมินผลแผนพัฒนา  แผนดำเนินงานประจำปี  แผนอัตรากำลัง
 ข้อบัญญัติ
 งบประมาณรายจ่ายประจำปี  เรื่องอื่นๆ
 รายงาน
 รายงานการคลัง  รายงานผลการดำเนินงาน  รายงานการประชุม
 จัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง  ประกาศกำหนดราคากลาง  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผล
 ข่าวประชาสัมพันธ์  ประกาศต่างๆ
 ข้อมูลบริการประชาชน
 ประเมินตนเอง  สินค้าชุมชน  สถานที่ท่องเที่ยว  ประมวลภาพกิจกรรม  แผนที่ดาวเทียม  การลดขั้นตอน  คู่มือประชาชน  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  ประกาศเจตจำนงสุจริต  ร้องเรียนร้องทุกข์  มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต  แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี  มาตรฐานการปฏิบัติงาน  ประมวลจริยธรรม  มาตรการในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน  ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ  มาตรการควบคุมภายใน  แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description)  คู่มือเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ  คู่มือประเมินสมรรถนะในการปฏิบัติงาน  แผนพัฒนาบุคลากร

งบประมาณรายจ่ายประจำปี อบต สำนักทอง

งบประมาณรายจ่ายประจำปี อบต สำนักทอง

 ประกาศใช้ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564
ประกาศ ณ วันที่ 29 กันยายน 2563
 ประกาศใช้ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563
ประกาศ ณ วันที่ 26 กันยายน 2562
 ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักทอง ประจำปีงบประมาณ 2562
วันที่ 26 กันยายน พ.ศ.2561
 ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักทอง 2561
ประกาศใช้ข้อบัญญัติฯ ลงวันที่ 14 กันยายน 2560
 รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ
 รายงานประมาณการรายรับ
 บันทึกหลักการและเหตุผล
 คำแถลง งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 อบต สำนักทอง
 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี 2560
ประกาศใช้ข้อบัญญัติฯ ลงวันที่ 29 กันยายน 2559

ข้อมูล อบต

เขตพื้นที่

ประวัติความเป็นมา