เมนูหลัก
ความเป็นมา
 ข้อมูล อบต.สำนักทอง
 สัญลักษณ์ประวัติความเป็นมา  สภาพและข้อมูลพื้นฐาน  โครงสร้างองค์กร  อำนาจหน้าที่  นโยบายการบริหาร
 ข้อมูลบุคคลากร
 คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา  หัวหน้าส่วนราชการ  พนักงาน อบต
 ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนการจัดหาพัสดุ
 แผนพัฒนา
 แผนพัฒนาห้าปี  การประเมินผลแผนพัฒนา  แผนดำเนินงานประจำปี  แผนอัตรากำลัง
 ข้อบัญญัติ
 งบประมาณรายจ่ายประจำปี  เรื่องอื่นๆ
 รายงาน
 รายงานการคลัง  รายงานผลการดำเนินงาน  รายงานการประชุม
 จัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง  ประกาศกำหนดราคากลาง  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผล
 ข่าวประชาสัมพันธ์  ประกาศต่างๆ
 ข้อมูลบริการประชาชน
 ประเมินตนเอง  สินค้าชุมชน  สถานที่ท่องเที่ยว  ประมวลภาพกิจกรรม  แผนที่ดาวเทียม  การลดขั้นตอน  คู่มือประชาชน  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  ประกาศเจตจำนงสุจริต  ร้องเรียนร้องทุกข์  มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต  แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี  มาตรฐานการปฏิบัติงาน  ประมวลจริยธรรม  มาตรการในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน  ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ  มาตรการควบคุมภายใน  แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description)  คู่มือเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ  คู่มือประเมินสมรรถนะในการปฏิบัติงาน  แผนพัฒนาบุคลากร

เรื่องอื่นๆ

 ข้อมูลผู้ด้อยโอกาส
 สำรวจความพึงพอใจของประชาชน
สำรวจความพึงพอใจของประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2562
 การประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA)
การประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) ปี 2562
 ผลคะแนนประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ITA)
ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อปท. ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 สำรวจความพึงพอใจของประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2561
ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนตำบลสำนักทอง
 การประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) ปี 2561
คะแนนการประเมินประสิทธิภาพ ปี 2561
 สรุปผลคะแนนประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2561
 สำรวจความพึงพอใจของประชาชน
ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
 รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA)
ประเมินประสิทธิภาพของ อปท. ปี 2560

ข้อมูล อบต

เขตพื้นที่

ประวัติความเป็นมา