องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักทอง ตำบลสำนักทอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

no gift
 เมนูหลัก
ความเป็นมา
 ข้อมูล อบต.สำนักทอง
 สัญลักษณ์ประวัติความเป็นมา  สภาพและข้อมูลพื้นฐาน  โครงสร้างองค์กร  อำนาจหน้าที่  นโยบายการบริหาร
 ข้อมูลบุคคลากร
 คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา  หัวหน้าส่วนราชการ  พนักงาน อบต
 ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนการจัดหาพัสดุ  แผนการใช้จ่ายเงิน
 แผนพัฒนา
 แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี  การประเมินผลแผนพัฒนา  แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  แผนดำเนินงานประจำปี  แผนอัตรากำลัง  แผนพัฒนาบุคลากร
 ข้อบัญญัติ
 งบประมาณรายจ่ายประจำปี  เรื่องอื่นๆ
 รายงาน
 รายงานการคลัง  รายงานผลการดำเนินงาน
 กิจการสภา
 รายงานการประชุม  ประกาศเรียกประชุมสภา  ประกาศต่างๆ ของสภา อบต.สำนักทอง  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม  ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาฯ
 จัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง  ประกาศกำหนดราคากลาง  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผล
 ข่าวประชาสัมพันธ์  คำสั่ง/ประกาศ คู่มือต่างๆ
 ข้อมูลบริการประชาชน
 ประเมินตนเอง  สินค้าชุมชน  สถานที่ท่องเที่ยว  ประมวลภาพกิจกรรม  แผนที่ดาวเทียม  การลดขั้นตอน  คู่มือประชาชน  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  ประกาศเจตจำนงสุจริต  มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต  แผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  มาตรฐานการปฏิบัติงาน  ประมวลจริยธรรม  มาตรการในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน  ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ  มาตรการควบคุมภายใน  แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description)  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ  ฐานข้อมูล

รายงานการประชุม

 ประกาศกำหดนสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักทอง ประจำปี พ.ศ. 2563
ประกาศ ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563
 ประกาศ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี พ..ศ. 2564
ประกาศ ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564
 รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2564
22 เมษายน 2564
 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2564
27 พฤษภาคม 2564
 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2564 ครั้งที่ 1
13 สิงหาคม 2564
 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2564 ครั้งที่ 2
23 สิงหาคม 2564
 รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2564
22 กันยายน 2564
 รายงานการประชุมสภาฯ ครั้งแรก ประจำปี พ.ศ.2564
วันที่ 25 ธันวาคม 2564
 ประชุมพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักทอง
 รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2565
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565
 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2565
วันที่ 11 พฤษภาคม 2565
 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2565 ครั้งที่ 1
วันที่ 15 สิงหาคม 2565
 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2565 ครั้งที่ 2
26 สิงหาคม 2565
 รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2565
วันที่ 29 กันยายน 2565
 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2565
วันที่ 13 ธันวาคม 2565
 ประกาศ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักทองสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2565
ประกาศ ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565
 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566
 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566
วันที่ 26 พฤษภาคม 2566
 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1
วันที่ 15 สิงหาคม 2566
 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2566 ครั้งที่ 2
วันที่ 30 สิงหาคม 2566