เมนูหลัก
ความเป็นมา
 ข้อมูล อบต.สำนักทอง
 สัญลักษณ์ประวัติความเป็นมา  สภาพและข้อมูลพื้นฐาน  โครงสร้างองค์กร  อำนาจหน้าที่  นโยบายการบริหาร
 ข้อมูลบุคคลากร
 คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา  หัวหน้าส่วนราชการ  พนักงาน อบต
 ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนการจัดหาพัสดุ
 แผนพัฒนา
 แผนพัฒนาสามปี  แผนพัฒนาสี่ปี  การประเมินผลแผนพัฒนา  แผนดำเนินงานประจำปี  แผนอัตรากำลัง
 ข้อบัญญัติ
 งบประมาณรายจ่ายประจำปี  เรื่องอื่นๆ
 รายงาน
 รายงานการคลัง  รายงานผลการดำเนินงาน  รายงานการประชุม
 จัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง  ประกาศกำหนดราคากลาง  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผล
 ข่าวประชาสัมพันธ์
 ข้อมูลบริการประชาชน
 ประเมินตนเอง  สินค้าชุมชน  สถานที่ท่องเที่ยว  ประมวลภาพกิจกรรม  แผนที่ดาวเทียม  การลดขั้นตอน  คู่มือประชาชน  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  ประกาศเจตจำนงสุจริต  ร้องเรียนร้องทุกข์  มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต  แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี  ประมวลจริยธรรม  มาตรการในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน  แผนพัฒนาบุคลากร

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 5 เกษตรพัฒนา หมู่ที่ 1
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 5 เกษตรพัฒนา หมู่ที่ 1 บ้านสังคฤกษ์ ตำบลสำนักทอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
 สอบราคาจ้างเหมา จำนวน 8 โครงการ
หมู่ที่ 1 ต.สำนักทอง อ.เมือง จ.ระยอง ลงวันที่ 17 ก.ค.60
 สอบราคาจ้างเหมา จำนวน 3 โครงการ
สอบราคาจ้างเหมา จำนวน 3 โครงการ ตำบลสำนักทอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 4/4 สายธรรมสถิต หมู่ที่ 3
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 4/4 สายธรรมสถิต หมู่ที่ 3 ลงวันที่ ลงวันที่ 11 เมษายน 2561
 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเขาอ่าง-สะพานช้าง หมู่ที่ 5
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเขาอ่าง-สะพานช้าง หมู่ที่ 5 บ้านเกษตรศิริ ตำบลสำนักทอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายธรรมสถิต ซอย2 (สวนป่า) หมู่ที่ 3
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายธรรมสถิต ซอย2 (สวนป่า) หมู่ที่ 3 บ้านธรรมสถิต ตำบลสำนักทอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนพาราแอลฟัลติกคอนกรีต เกาะกลาง ซอย 4 หมู่ที่ 2 บ้านยายจั่น
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนพาราแอลฟัลติกคอนกรีต เกาะกลาง ซอย 4 หมู่ที่ 2 บ้านยายจั่น ตำบลสำนักทอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเกาะกลาง ซอย1 หมู่ที่ 2
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเกาะกลาง ซอย1 หมู่ที่ 2 บ้านยายจั่น ตำบลสำนักทอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยไปดี-มาดี 1 หมู่ที่ 2 บ้านยายจั่น
ก่อสร้างถนน คสล. ซอยไปดี-มาดี 1 หมู่ที่ 2 บ้านยายจั่น ตำบลสำนักทอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนพาราแอลฟัลติกคอนกรีต เกาะกลาง เชื่อมซอยไปดี-มาดี4 หมู่ที่ 2 บ้านยายจั่น
ก่อสร้างถนนพาราแอลฟัลติกคอนกรีต เกาะกลาง เชื่อมซอยไปดี-มาดี4 หมู่ที่ 2 บ้านบายจั่น ตำบลสำนักทอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 5 หมู่ที่ 5 บ้านเกษตรศิริ
ก่อสร้างถนน คสล. ซอย 5 หมู่ที่ 5 บ้านเกษตรศิริ ตำบลสำนักทอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงสนามกีฬาตำบลสำนักทอง (สนามฟุตบอล) หมู่ที่ 1
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงสนามกีฬาตำบลสำนักทอง (สนามฟุตบอล) หมู่ที่ 1 ตำบลสำนักทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทอรนิกส์ (e-bidding)

ข้อมูล อบต

เขตพื้นที่

ประวัติความเป็นมา