เมนูหลัก
ความเป็นมา
 ข้อมูล อบต.สำนักทอง
 สัญลักษณ์ประวัติความเป็นมา  สภาพและข้อมูลพื้นฐาน  โครงสร้างองค์กร  อำนาจหน้าที่  นโยบายการบริหาร
 ข้อมูลบุคคลากร
 คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา  หัวหน้าส่วนราชการ  พนักงาน อบต
 ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนการจัดหาพัสดุ
 แผนพัฒนา
 แผนพัฒนาห้าปี  การประเมินผลแผนพัฒนา  แผนดำเนินงานประจำปี  แผนอัตรากำลัง
 ข้อบัญญัติ
 งบประมาณรายจ่ายประจำปี  เรื่องอื่นๆ
 รายงาน
 รายงานการคลัง  รายงานผลการดำเนินงาน  รายงานการประชุม
 จัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง  ประกาศกำหนดราคากลาง  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผล
 ข่าวประชาสัมพันธ์  ประกาศต่างๆ
 ข้อมูลบริการประชาชน
 ประเมินตนเอง  สินค้าชุมชน  สถานที่ท่องเที่ยว  ประมวลภาพกิจกรรม  แผนที่ดาวเทียม  การลดขั้นตอน  คู่มือประชาชน  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  ประกาศเจตจำนงสุจริต  ร้องเรียนร้องทุกข์  มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต  แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี  มาตรฐานการปฏิบัติงาน  ประมวลจริยธรรม  มาตรการในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน  ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ  มาตรการควบคุมภายใน  แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description)  คู่มือเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ  คู่มือประเมินสมรรถนะในการปฏิบัติงาน  แผนพัฒนาบุคลากร

ประกาศต่างๆ

 ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคลากรเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ประกาศ ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2563
 ประกาศ เรื่อง ประกาศลดขั้นตอนการทำงาน
ประกาศ ณ วันที่ 10 มกราคม 2563
 ประกาศ เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ประกาศ ณ วันที่ 4 มิถุนายน 2562
 ประกาศ เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
 ประกาศ เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ
ประกาศ ณ วันที่ 4 มิถุนายน 2562
 ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน
ประกาศ ณ วันที่ 4 มิถุนายน 2562
 ประกาศ เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ ณ วันที่ 4 มิถุนายน 2562
 ข้อบังคับ ว่าด้วยจรรยาบรรณผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลสำนักทอง
 ประกาศ เรื่อง มาตรการด้านการบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวกับประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน
 ประกาศ เรื่อง มาตรการการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์สว่นตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
ประกาศ ณ วันที่ 4 มิถุนายน 2562
 ประกาศ เรื่องมาตรการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีบุคคลภายนอกหรืประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ ว่าทุจริต
ประกาศ ณ วันที่ 30 มกราคม 2562
 ประกาศหลักเกณฑ์ มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
ประกาศ ณ วันที่ 4 มิถุนายน 2562
 ประกาศมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
ประกาศ ณ วันที่ 4 มิถุนายน 2562
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักทอง เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล
ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2563
 ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุ
ประกาศ ณ วันที่ 24 เมษายน 2563
 ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อยื่นประเมินชำระภาษีป้าย
ประกาศ ณ วันที่ 24 เมษายน 2563
 ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ
ประกาศ ณ วันที่ 24 เมษายน 2563
 ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับการสงเคราะห์เบี้้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
ประกาศ ณ วันที่ 24 เมษายน 2563
 ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อยื่นคำขออนุญาตสถานที่จำหน่ายและสถานที่สะสมอาหาร
ประกาศ ณ วันที่ 24 เมษายน 2563
 ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อยื่นคำขอจดทะเบียนพาณิชย์
ประกาศ ณ วันที่ 24 เมษายน 2563

ข้อมูล อบต

เขตพื้นที่

ประวัติความเป็นมา