เมนูหลัก
ความเป็นมา
 ข้อมูล อบต.สำนักทอง
 สัญลักษณ์ประวัติความเป็นมา  สภาพและข้อมูลพื้นฐาน  โครงสร้างองค์กร  อำนาจหน้าที่  นโยบายการบริหาร
 ข้อมูลบุคคลากร
 คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา  หัวหน้าส่วนราชการ  พนักงาน อบต
 ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนการจัดหาพัสดุ
 แผนพัฒนา
 แผนพัฒนาห้าปี  การประเมินผลแผนพัฒนา  แผนดำเนินงานประจำปี  แผนอัตรากำลัง
 ข้อบัญญัติ
 งบประมาณรายจ่ายประจำปี  เรื่องอื่นๆ
 รายงาน
 รายงานการคลัง  รายงานผลการดำเนินงาน  รายงานการประชุม
 จัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง  ประกาศกำหนดราคากลาง  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผล
 ข่าวประชาสัมพันธ์  ประกาศต่างๆ
 ข้อมูลบริการประชาชน
 ประเมินตนเอง  สินค้าชุมชน  สถานที่ท่องเที่ยว  ประมวลภาพกิจกรรม  แผนที่ดาวเทียม  การลดขั้นตอน  คู่มือประชาชน  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  ประกาศเจตจำนงสุจริต  ร้องเรียนร้องทุกข์  มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต  แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี  มาตรฐานการปฏิบัติงาน  ประมวลจริยธรรม  มาตรการในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน  ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ  มาตรการควบคุมภายใน  แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description)  คู่มือเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ  คู่มือประเมินสมรรถนะในการปฏิบัติงาน  แผนพัฒนาบุคลากร

สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ

 ประกาศ เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น (จำนวน 8 ตำแหน่ง 9 อัตรา)
ประกาศ ณ วันที่ 26 มกราคม 2564
 ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ประกาศ ณ วันที่ 18 มกราคม พ.ศ.2564
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักทอง เรื่อง รับ โอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่น สายผู้บริหาร
รับ โอน
 แผ่นพับโรคไข้เลือดออก
 แผ่นพับคัดแยกขยะต้นทาง
 ประชาสัมพันธ์โรคไข้เลือดออก
 ประชาสัมพันธ์คัดแยกขยะต้นทาง
 ข่าวประชาสัมพันธ์ฉีดวัคซีน สุนัขและแมว
 ข่าวประชาสัมพันธ์ โรคสุกใส
 ข่าวประชาสัมพันธ์ โรค มือ เท้า ปาก
 แผ่นพับประชาสัมพันธ์ เรื่อง AIDS
 แผ่นพับประชาสัมพันธ์ เรื่อง การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
 แผ่นพับประชาสัมพันธ์ เรื่อง โรคพิษสุนัขบ้า
 แผ่นพับประชาสัมพันธ์ เรื่อง การประหยัดพลังงาน
 แผ่นพับประชาสัมพันธ์ เรื่อง การทำหมันสุุนัขและแมว
 แผนพับประชาสัมพันธ์ เรือง การจัดการน้ำเสียในชุมชน
 แผ่นพับประชาสัมพันธ์ เรื่อง โรงทางเดินหายใจ
 แผ่นพับประชาสัมพันธ์ เรื่อง โรค มือ เท้า ปาก
 ประชาสัมพันธ์จดหมายขา่ว
 แผ่นพับประชาสัมพันธ์ เรื่อง แนวทางการลงทะเบียนรับเบี้ยความพิการ

ข้อมูล อบต

เขตพื้นที่

ประวัติความเป็นมา