องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักทอง ตำบลสำนักทอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

no gift
 เมนูหลัก
ความเป็นมา
 ข้อมูล อบต.สำนักทอง
 สัญลักษณ์ประวัติความเป็นมา  สภาพและข้อมูลพื้นฐาน  โครงสร้างองค์กร  อำนาจหน้าที่  นโยบายการบริหาร
 ข้อมูลบุคคลากร
 คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา  หัวหน้าส่วนราชการ  พนักงาน อบต
 ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนการจัดหาพัสดุ  แผนการใช้จ่ายเงิน
 แผนพัฒนา
 แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี  การประเมินผลแผนพัฒนา  แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  แผนดำเนินงานประจำปี  แผนอัตรากำลัง  แผนพัฒนาบุคลากร
 ข้อบัญญัติ
 งบประมาณรายจ่ายประจำปี  เรื่องอื่นๆ
 รายงาน
 รายงานการคลัง  รายงานผลการดำเนินงาน
 กิจการสภา
 รายงานการประชุม  ประกาศเรียกประชุมสภา  ประกาศต่างๆ ของสภา อบต.สำนักทอง  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม  ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาฯ
 จัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง  ประกาศกำหนดราคากลาง  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผล
 ข่าวประชาสัมพันธ์  คำสั่ง/ประกาศ คู่มือต่างๆ
 ข้อมูลบริการประชาชน
 ประเมินตนเอง  สินค้าชุมชน  สถานที่ท่องเที่ยว  ประมวลภาพกิจกรรม  แผนที่ดาวเทียม  การลดขั้นตอน  คู่มือประชาชน  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  ประกาศเจตจำนงสุจริต  มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต  แผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  มาตรฐานการปฏิบัติงาน  ประมวลจริยธรรม  มาตรการในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน  ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ  มาตรการควบคุมภายใน  แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description)  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ  ฐานข้อมูล

ข้อมูลเชิงสภิติการให้บริการ

 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการลงทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการลงทะเบียนผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริหารขอรับรองสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566
 ข้อมูลเชิงสถิติ เรื่อง ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ 2566
 ข้อมูลสถิติ เรื่อง ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชนเรื่องการลงทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชนในการขอรับรองสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชนเรื่องการรับลงทะเบียนเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริหารประชาชนเรื่องการรับลงทะเบียนผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 ข้อมูลเชิงสถิติ ขออนุญาตก่อสร้าง
 ข้อมูลเชิงสถิติ ลงทะเบียนผู้สูงอายุ
 ข้อมูลเชิงสถิติ ลงทะเบียนเด็กแรกเกิด
 ข้อมูลเชิงสถิติ ร้องเรียนร้องทุกข์
 ข้อมูลเชิงสถิติ ผู้มาลงทะเบียนผู้พิการ
 ข้อมูลเชิงสถิติ การขอข้อมูลทั่วไป
 ข้อมูลเฃิงสถิติ ขอดูกล้องวงจรปิด CCTV
 ขอมูลเชิงสถิติ ขอน้ำอุปโภค บริโภค