เมนูหลัก
ความเป็นมา
 ข้อมูล อบต.สำนักทอง
 สัญลักษณ์ประวัติความเป็นมา  สภาพและข้อมูลพื้นฐาน  โครงสร้างองค์กร  อำนาจหน้าที่  นโยบายการบริหาร
 ข้อมูลบุคคลากร
 คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา  หัวหน้าส่วนราชการ  พนักงาน อบต
 ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนการจัดหาพัสดุ  แผนการใช้จ่ายเงิน
 แผนพัฒนา
 แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี  การประเมินผลแผนพัฒนา  แผนดำเนินงานประจำปี  แผนอัตรากำลัง
 ข้อบัญญัติ
 งบประมาณรายจ่ายประจำปี  เรื่องอื่นๆ
 รายงาน
 รายงานการคลัง  รายงานผลการดำเนินงาน  รายงานการประชุม
 จัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง  ประกาศกำหนดราคากลาง  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผล
 ข่าวประชาสัมพันธ์  ประกาศต่างๆ
 ข้อมูลบริการประชาชน
 ประเมินตนเอง  สินค้าชุมชน  สถานที่ท่องเที่ยว  ประมวลภาพกิจกรรม  แผนที่ดาวเทียม  การลดขั้นตอน  คู่มือประชาชน  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  ประกาศเจตจำนงสุจริต  ร้องเรียนร้องทุกข์  มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต  แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี  มาตรฐานการปฏิบัติงาน  ประมวลจริยธรรม  มาตรการในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน  ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ  มาตรการควบคุมภายใน  แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description)  คู่มือเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ  คู่มือประเมินสมรรถนะในการปฏิบัติงาน  แผนพัฒนาบุคลากร

ถนนเป็นหลุ่มเป็นบ่อ

 ตั้งกระทู้ใหม่  เว็บบอร์ด

ขอร้องเรียนถนนเป็นหลุ่มเป็นบ่อ บริเวณสามแยกเดอะปาร์ด ซึ่งเกิดจากการรถหนักวิ่งผ่านไปนิคมหลักชัยเมืองยาง ทำให้ถนนชำรุดทรุดโทรมเป็นหลุ่มเป็นบ่อจำนวนมาก สร้างความเดือดร้อนให้ผู้สัญจรไปมา จึงขอให้ทางอบต.เข้าไปดำเนินการแก้ไขโดยเร็ว

Does everyone ever
Tell each other many stories
Always be strong
Men never cry
People say that is
Weak men are humiliating
What will a man's tears taste?
Life flow is very painful
Sometimes lonely do not dare to lament
Just locked yourself in cigarette smoke
Into bitter yeast Covid19com    3/31/2021 10:57:48 PM  


จาก อบต.สำนักทอง


สำหรับเส้นแยกเดอะปาร์ค ทางองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักทอง ได้ดำเนินการประสานทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ให้นำเครื่องจักรมาดำเนินการซ่อมแซมในเบื้องต้นแล้ว และเมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วจะแจ้งให้ทราบโดยอีกครั้งครับ


 admin    3/25/2021 11:41:53 AM  


 แสดงความคิดเห็น
ใส่ตัวอักษรตามที่เห็นด้านบน

ข้อมูล อบต

เขตพื้นที่

ประวัติความเป็นมา