รับโอน/ย้าย ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 3 อัตรา นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักทอง ตำบลสำนักทอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ 038634505

no gift
 เมนูหลัก
ความเป็นมา
 ข้อมูล อบต.สำนักทอง
 สัญลักษณ์ประวัติความเป็นมา  สภาพและข้อมูลพื้นฐาน  โครงสร้างองค์กร  อำนาจหน้าที่  นโยบายการบริหาร
 ข้อมูลบุคคลากร
 คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา  หัวหน้าส่วนราชการ  พนักงาน อบต
 ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนการจัดหาพัสดุ  แผนการใช้จ่ายเงิน
 แผนพัฒนา
 แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี  การประเมินผลแผนพัฒนา  แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  แผนดำเนินงานประจำปี  แผนอัตรากำลัง  แผนพัฒนาบุคลากร
 ข้อบัญญัติ
 งบประมาณรายจ่ายประจำปี  เรื่องอื่นๆ
 รายงาน
 รายงานการคลัง  รายงานผลการดำเนินงาน
 กิจการสภา
 รายงานการประชุม  ประกาศเรียกประชุมสภา  ประกาศต่างๆ ของสภา อบต.สำนักทอง  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม  ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาฯ
 จัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง  ประกาศกำหนดราคากลาง  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผล
 ข่าวประชาสัมพันธ์  คำสั่ง/ประกาศ คู่มือต่างๆ
 ข้อมูลบริการประชาชน
 ประเมินตนเอง  สินค้าชุมชน  สถานที่ท่องเที่ยว  ประมวลภาพกิจกรรม  แผนที่ดาวเทียม  การลดขั้นตอน  คู่มือประชาชน  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  ประกาศเจตจำนงสุจริต  มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต  แผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  มาตรฐานการปฏิบัติงาน  ประมวลจริยธรรม  มาตรการในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน  ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ  มาตรการควบคุมภายใน  แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description)  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ  อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)  ฐานข้อมูล  ระบบ Back Office  ระบบ Share  competency Happy Workplace

ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักทอง หน่วยงานราชการในจังหวัดระยอง
ตำบลสำนักทองตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของอำเภอเมืองระยอง อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองระยอง 35 กิโลเมตร ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางด้านการเกษตร เช่น สวนยางพารา สวนผลไม้ แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 5 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านสำนักทอง หมู่ 2 บ้านยายจั่น หมู่ 3 บ้านธรรมสถิต หมู่ 4 บ้านหาดใหญ่ หมู่ 5 บ้านเกษตรศิริ
วิสัยทัศน์
"องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักทอง เป็นองค์กรที่น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้อยู่ดีมีสุข มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน มุ่งสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน"

ประชาสัมพันธ์
- เชิญร่วมประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมั้ยที่ 2 ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักทอง ชั้นสอง เวลา 09.30 น. เพื่อพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และปรึกษาหารือข้อราชการต่างๆ
-เชิญร่วมประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักทอง ชั้นสอง เวลา 09.30 น. พิจารณากำหนดสมัยประชุม และปรึกษาหารือข้อราชการต่างๆ
- เชิญร่วมประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำ่บลสำนักทอง ชั้นสอง เวลา 13.30 น. เพื่อพิจารณารับหลักการร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 วาะรที่ 1 และปรึกษาหารือข้อราชการต่างๆ
- เชิญร่วมประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักทอง ชั้นสอง เวลา 09.30 น. เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 วาระที่ 2 และ 3 และปรึกษาหารือข้อราชการต่างๆ
- เชิญร่วมประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565 วันที่ 13 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักทอง ชั้นสอง เวลา 09.30 น. เพื่อพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม และปรึกษาหารือข้อราชการต่างๆ
- เชิญร่วมประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2566 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักทอง ชั้นสอง เวลา 09.30 น. เพื่อพิจารณากำหนดสมัยประชุมที่เหลือ ประจำปี พ.ศ.2566 และปรึกษาหารือข้อราชการต่างๆ
- เชิญร่วมประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566 วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักทอง ชั้นสอง เวลา 09.30 น. เพื่อพิจารณาญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และปรึกษาหารือข้อราชการต่างๆ
- เชิญร่วมประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 วันที่ 15 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักทอง ชั้นสอง เวลา 09.30 น. เพื่อพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 วาระที่ 1 ขั้นรับหลักการและปรึกษาหารือข้อราชการต่างๆ
- เชิญร่วมประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 วันที่ 30 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักทอง ชั้นสอง เวลา 09.30 น. เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญัตติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 วาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติและวาระที่ 3 ขั้นลงมติ และปรึกษาหารือข้อราชการต่างๆ
- เชิญร่วมประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566 วันที่ 26 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักทอง ชั้นสอง เวลา 09.30 น. เพื่อพิจารณาญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และปรึกษาหารือข้อราชการต่างๆ
- เชิญร่วมประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2566 วันที่ 15 ธันวาคม 2566 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักทอง ชั้นสอง เวลา 09.30 น. เพื่อพิจารณาใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 และเรื่องอื่นๆ พร้อมทั้งปรึกษาหารือข้อราชการต่างๆ
- เชิญร่วมประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุมสภาองคืการบริหารส่วนตำบลสำนักทอง ชั้นสอง เวลา 09.30 น. เพื่อพิจารณากำหนดสมัยประชุมที่เหลือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 และเรื่องอื่นๆ พร้อมทั้งปรึกษาหารือข้อราชการต่างๆ
- เชิญร่วมประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 วันที่ 13 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักทอง ชั้นสอง เวลา 09.30 น. เพื่อพิจารณาใช้จ่ายเงินสะสม โอนงบประมาณ และเรื่องอื่นๆ พร้อมทั้งปรึกษาหารือข้อราชการต่างๆ

ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การชำระภาษีที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2567

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การชำระภาษีที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2567

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ขอเชิญชวนประชาชนตำบลสำนักทองนำสุนัขและแมวมารับบริการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า ในวันที่ 19 มิถุนายน 2567

ขอเชิญชวนประชาชนตำบลสำนักทองนำสุนัขและแมวมารับบริการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า ในวันที่ 19 มิถุนายน 2567

ประกาศ รับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักทอง (แทนตำแหน่งที่ว่าง)

ประกาศ รับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักทอง (แทนตำแหน่งที่ว่าง)

ขอเชิญผู้มาติดต่อราชการหรือรับบริการที่องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักทอง ตอบแบบวัดความรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปี 2567

ขอเชิญผู้มาติดต่อราชการหรือรับบริการที่องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักทอง ตอบแบบวัดความรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปี 2567

ขอเชิญชวนพี่น้องชาวตำบลร่วมโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)

ขอเชิญชวนพี่น้องชาวตำบลร่วมโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)

ขอเชิญชวนพี่น้องชาวตำบลสำนักทอง เข้าร่วมประชุมประชาคมตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ขอเชิญชวนพี่น้องชาวตำบลสำนักทอง เข้าร่วมประชุมประชาคมตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ขอเชิญผู้มาติดต่อราชการหรือรับบริการที่องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักทอง ตอบแบบวัดความรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปี 2567

ขอเชิญผู้มาติดต่อราชการหรือรับบริการที่องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักทอง ตอบแบบวัดความรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปี 2567

โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วย EM Ball และน้ำจุลินทรีย์ EM ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วย EM Ball และน้ำจุลินทรีย์ EM ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567