เมนูหลัก
ความเป็นมา
 ข้อมูล อบต.สำนักทอง
 สัญลักษณ์ประวัติความเป็นมา  สภาพและข้อมูลพื้นฐาน  โครงสร้างองค์กร  อำนาจหน้าที่  นโยบายการบริหาร
 ข้อมูลบุคคลากร
 คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา  หัวหน้าส่วนราชการ  พนักงาน อบต
 ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนการจัดหาพัสดุ  แผนการใช้จ่ายเงิน
 แผนพัฒนา
 แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี  การประเมินผลแผนพัฒนา  แผนดำเนินงานประจำปี  แผนอัตรากำลัง
 ข้อบัญญัติ
 งบประมาณรายจ่ายประจำปี  เรื่องอื่นๆ
 รายงาน
 รายงานการคลัง  รายงานผลการดำเนินงาน  รายงานการประชุม
 จัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง  ประกาศกำหนดราคากลาง  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผล
 ข่าวประชาสัมพันธ์  คำสั่ง/ประกาศ
 ข้อมูลบริการประชาชน
 ประเมินตนเอง  สินค้าชุมชน  สถานที่ท่องเที่ยว  ประมวลภาพกิจกรรม  แผนที่ดาวเทียม  การลดขั้นตอน  คู่มือประชาชน  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  ประกาศเจตจำนงสุจริต  มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต  การป้องกันและปราบปรามการทุจริต  มาตรฐานการปฏิบัติงาน  ประมวลจริยธรรม  มาตรการในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน  ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ  มาตรการควบคุมภายใน  แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description)  คู่มือเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ  คู่มือประเมินสมรรถนะในการปฏิบัติงาน  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส่  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ  แผนพัฒนาบุคลากร  ฐานข้อมูล

ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักทอง หน่วยงานราชการในจังหวัดระยอง
ตำบลสำนักทองตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของอำเภอเมืองระยอง อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองระยอง 35 กิโลเมตร ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางด้านการเกษตร เช่น สวนยางพารา สวนผลไม้ แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 5 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านสำนักทอง หมู่ 2 บ้านยายจั่น หมู่ 3 บ้านธรรมสถิต หมู่ 4 บ้านหาดใหญ่ หมู่ 5 บ้านเกษตรศิริ
วิสัยทัศน์
"องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักทอง เป็นองค์กรที่น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้อยู่ดีมีสุข มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน มุ่งสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน"

ประชาสัมพันธ์
-เชิญร่วมประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 วันที่ 30 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำ่บลสำนักทอง ชั้นสอง
-เชิญร่วมประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562 วันที่ 13 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักทอง ชั้นสอง
- เชิญร่วมประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำ่บลสำนักทอง ชั้นสอง เวลา 09.30 น.
- เชิญร่วมประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 วันที่ 26 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำ่บลสำนักทอง ชั้นสอง เวลา 09.30 น.
- เชิญร่วมประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1 วันที่ 7 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักทอง ชั้นสอง เวลา 09.30 น. พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 และเรื่องอื่นๆ
- เชิญร่วมประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 ครั้งที่ 2 วันที่ 14 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักทอง เวลา 09.30 น. พิจารณาเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 และเรื่องอื่นๆ
- เชิญร่วมประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563 วันที่ 7 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักทอง ชั้นสอง เวลา 09.30 น. รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563 และเรื่องอื่นๆ
- เชิญร่วมประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่่ 1 ประจำปี 2564 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักทอง ชั้นสอง เวลา 09.30 น. พิจารณากำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญที่เหลือ ประจำปี 2564 และเรื่องอื่นๆ
- เชิญร่วมประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 วันที่ 22 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักทอง ชั้นสอง เวลา 09.30 น. พิจารณาอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง และเรื่องอื่นๆ
- เชิญร่วมประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักทอง ชั้นสอง เวลา 09.30 น. พิจารณาอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม และเรื่องอืนๆ
- เชิญร่วมประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 วันที่ 13 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักทอง ชั้นสอง เวลา 09.30 น. พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.25645 วาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ และเรื่องอื่นๆ
- เชิญร่วมประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 วันที่ 23 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักทอง ชั้นสอง เวลา 09.30 น. พิจารณาอนุมัติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 วาระที่ 2 และ 3 และเรื่องอื่นๆ
- เชิญร่วมประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 วันที่ 23 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักทอง ชั้นสอง เวลา 09.30 น. พิจารณาอนุมัติกันเงินโครงการ และเรื่องอื่นๆ

ประชาสัมพันธ์

โครงการสำนักทองร่วมใจต้านภัยโรคติดเลื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)

โครงการสำนักทองร่วมใจต้านภัยโรคติดเลื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)

โครงการพลังคนไทยร่วมในป้องกันโรคไวรัสโคโลนา (COVID-19)

โครงการพลังคนไทยร่วมในป้องกันโรคไวรัสโคโลนา (COVID-19)

โครงการส่งเสริมการป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2563

โครงการส่งเสริมการป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2563

โครงการส่งเสริมผู้สูงวัยใส่ใจรักสุขภาพ กลุ่มคนรักสุขภาพ หมู่ที่ 3

โครงการส่งเสริมผู้สูงวัยใส่ใจรักสุขภาพ กลุ่มคนรักสุขภาพ หมู่ที่ 3

โครงการส่งเสริมผู้สูงวัยใส่ใจรักสุขภาพตำบลสำนักทอง หมู่ที่ 1

โครงการส่งเสริมผู้สูงวัยใส่ใจรักสุขภาพตำบลสำนักทอง หมู่ที่ 1

ลานกีฬา/สนามกีฬา

ลานกีฬา/สนามกีฬา

โครงการวันสำคัญทางศาสนา(วันมาฆบูชา) ประจำปี 2563

โครงการวันสำคัญทางศาสนา(วันมาฆบูชา) ประจำปี 2563

โครงการนิทานส่งเสริมการอ่าน ประจำปี  2563

โครงการนิทานส่งเสริมการอ่าน ประจำปี 2563

โครงการวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563

โครงการวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563

การเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วม ประชุมประชาคม

การเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วม ประชุมประชาคม

ข้อมูล อบต

เขตพื้นที่

ประวัติความเป็นมา