เมนูหลัก
ความเป็นมา
 ข้อมูล อบต.สำนักทอง
 สัญลักษณ์ประวัติความเป็นมา  สภาพและข้อมูลพื้นฐาน  โครงสร้างองค์กร  อำนาจหน้าที่  นโยบายการบริหาร
 ข้อมูลบุคคลากร
 คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา  หัวหน้าส่วนราชการ  พนักงาน อบต
 ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนการจัดหาพัสดุ  แผนการใช้จ่ายเงิน
 แผนพัฒนา
 แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี  การประเมินผลแผนพัฒนา  แผนดำเนินงานประจำปี  แผนอัตรากำลัง
 ข้อบัญญัติ
 งบประมาณรายจ่ายประจำปี  เรื่องอื่นๆ
 รายงาน
 รายงานการคลัง  รายงานผลการดำเนินงาน  รายงานการประชุม
 จัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง  ประกาศกำหนดราคากลาง  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผล
 ข่าวประชาสัมพันธ์  คำสั่ง/ประกาศ
 ข้อมูลบริการประชาชน
 ประเมินตนเอง  สินค้าชุมชน  สถานที่ท่องเที่ยว  ประมวลภาพกิจกรรม  แผนที่ดาวเทียม  การลดขั้นตอน  คู่มือประชาชน  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  ประกาศเจตจำนงสุจริต  มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต  การป้องกันและปราบปรามการทุจริต  มาตรฐานการปฏิบัติงาน  ประมวลจริยธรรม  มาตรการในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน  ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ  มาตรการควบคุมภายใน  แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description)  คู่มือเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ  คู่มือประเมินสมรรถนะในการปฏิบัติงาน  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส่  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ  แผนพัฒนาบุคลากร  ฐานข้อมูล

ประชาสัมพันธ์

โครงการสำนักทองร่วมใจต้านภัยโรคติดเลื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)

โครงการสำนักทองร่วมใจต้านภัยโรคติดเลื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)

โครงการพลังคนไทยร่วมในป้องกันโรคไวรัสโคโลนา (COVID-19)

โครงการพลังคนไทยร่วมในป้องกันโรคไวรัสโคโลนา (COVID-19)

โครงการส่งเสริมการป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2563

โครงการส่งเสริมการป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2563

โครงการส่งเสริมผู้สูงวัยใส่ใจรักสุขภาพ กลุ่มคนรักสุขภาพ หมู่ที่ 3

โครงการส่งเสริมผู้สูงวัยใส่ใจรักสุขภาพ กลุ่มคนรักสุขภาพ หมู่ที่ 3

โครงการส่งเสริมผู้สูงวัยใส่ใจรักสุขภาพตำบลสำนักทอง หมู่ที่ 1

โครงการส่งเสริมผู้สูงวัยใส่ใจรักสุขภาพตำบลสำนักทอง หมู่ที่ 1

ลานกีฬา/สนามกีฬา

ลานกีฬา/สนามกีฬา

โครงการวันสำคัญทางศาสนา(วันมาฆบูชา) ประจำปี 2563

โครงการวันสำคัญทางศาสนา(วันมาฆบูชา) ประจำปี 2563

โครงการนิทานส่งเสริมการอ่าน ประจำปี 2563

โครงการนิทานส่งเสริมการอ่าน ประจำปี  2563

โครงการวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563

โครงการวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563

การเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วม ประชุมประชาคม

การเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วม ประชุมประชาคม

รายงานผลกิจกรรมโครงการฝึกอาชีพ

รายงานผลกิจกรรมโครงการฝึกอาชีพ

รายงานผลกิจกรรมโครงการพิษสุนัขบ้า

รายงานผลกิจกรรมโครงการพิษสุนัขบ้า

ประชาสัมพันธ์

รายงานผลกิจกรรมโครงการร่วมใจพัฒนา รักษาสิ่งแวดล้อม

รายงานผลกิจกรรมโครงการร่วมใจพัฒนา รักษาสิ่งแวดล้อม

ข้อมูล อบต

เขตพื้นที่

ประวัติความเป็นมา