รับโอน/ย้าย ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 3 อัตรา นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักทอง ตำบลสำนักทอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ 038634505

no gift
 เมนูหลัก
ความเป็นมา
 ข้อมูล อบต.สำนักทอง
 สัญลักษณ์ประวัติความเป็นมา  สภาพและข้อมูลพื้นฐาน  โครงสร้างองค์กร  อำนาจหน้าที่  นโยบายการบริหาร
 ข้อมูลบุคคลากร
 คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา  หัวหน้าส่วนราชการ  พนักงาน อบต
 ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนการจัดหาพัสดุ  แผนการใช้จ่ายเงิน
 แผนพัฒนา
 แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี  การประเมินผลแผนพัฒนา  แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  แผนดำเนินงานประจำปี  แผนอัตรากำลัง  แผนพัฒนาบุคลากร
 ข้อบัญญัติ
 งบประมาณรายจ่ายประจำปี  เรื่องอื่นๆ
 รายงาน
 รายงานการคลัง  รายงานผลการดำเนินงาน
 กิจการสภา
 รายงานการประชุม  ประกาศเรียกประชุมสภา  ประกาศต่างๆ ของสภา อบต.สำนักทอง  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม  ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาฯ
 จัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง  ประกาศกำหนดราคากลาง  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผล
 ข่าวประชาสัมพันธ์  คำสั่ง/ประกาศ คู่มือต่างๆ
 ข้อมูลบริการประชาชน
 ประเมินตนเอง  สินค้าชุมชน  สถานที่ท่องเที่ยว  ประมวลภาพกิจกรรม  แผนที่ดาวเทียม  การลดขั้นตอน  คู่มือประชาชน  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  ประกาศเจตจำนงสุจริต  มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต  แผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  มาตรฐานการปฏิบัติงาน  ประมวลจริยธรรม  มาตรการในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน  ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ  มาตรการควบคุมภายใน  แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description)  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ  อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)  ฐานข้อมูล  ระบบ Back Office  ระบบ Share  competency Happy Workplace

แผนอัตรากำลัง อบต สำนักทอง

 แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567-2569)
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565
ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565
 แผนอัตรากำลังพนักงาน 3 ปี พ.ศ.2564-2566
 ประกาศ เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2564-2566) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 พ.ศ.2564
ประกาศ ณ วันที่ 1 เมษายน 2564
 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566)
ประกาศ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563
 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 การกำหนดจำนวนครั้งของการลาและการทำงานสายของพนักงานส่วนตำบล
ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลสํานักทอง เรื่อง การกําหนดจํานวนครั้งของการลาและการมาทํางานสายของพนักงานส่วนตําบล เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ประจําปีงบประมาณ 2561
 แผนภูมิโครงสร้างส่วนราชการ
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 หลักการและเหตุผล
 ปก คำนำ แผนอัตรากำลัง อบต สำนักทอง
 ประกาศกำหนดโครงการส่วนราชการของ อบต.สำนักทอง
 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี อบต สำนักทอง
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี