เมนูหลัก
ความเป็นมา
 ข้อมูล อบต.สำนักทอง
 สัญลักษณ์ประวัติความเป็นมา  สภาพและข้อมูลพื้นฐาน  โครงสร้างองค์กร  อำนาจหน้าที่  นโยบายการบริหาร
 ข้อมูลบุคคลากร
 คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา  หัวหน้าส่วนราชการ  พนักงาน อบต
 ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนการจัดหาพัสดุ  แผนการใช้จ่ายเงิน
 แผนพัฒนา
 แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี  การประเมินผลแผนพัฒนา  แผนดำเนินงานประจำปี  แผนอัตรากำลัง
 ข้อบัญญัติ
 งบประมาณรายจ่ายประจำปี  เรื่องอื่นๆ
 รายงาน
 รายงานการคลัง  รายงานผลการดำเนินงาน  รายงานการประชุม
 จัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง  ประกาศกำหนดราคากลาง  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผล
 ข่าวประชาสัมพันธ์  คำสั่ง/ประกาศ
 ข้อมูลบริการประชาชน
 ประเมินตนเอง  สินค้าชุมชน  สถานที่ท่องเที่ยว  ประมวลภาพกิจกรรม  แผนที่ดาวเทียม  การลดขั้นตอน  คู่มือประชาชน  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  ประกาศเจตจำนงสุจริต  มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต  การป้องกันและปราบปรามการทุจริต  มาตรฐานการปฏิบัติงาน  ประมวลจริยธรรม  มาตรการในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน  ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ  มาตรการควบคุมภายใน  แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description)  คู่มือเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ  คู่มือประเมินสมรรถนะในการปฏิบัติงาน  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส่  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ  แผนพัฒนาบุคลากร  ฐานข้อมูล

แผนอัตรากำลัง อบต สำนักทอง

 แผนอัตรากำลังพนักงาน 3 ปี พ.ศ.2564-2566
 ประกาศ เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2564-2566) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2564
ประกาศ ณ วันที่ 1 เมษายน 2564
 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566)
ประกาศ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563
 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 การกำหนดจำนวนครั้งของการลาและการทำงานสายของพนักงานส่วนตำบล
ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลสํานักทอง เรื่อง การกําหนดจํานวนครั้งของการลาและการมาทํางานสายของพนักงานส่วนตําบล เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ประจําปีงบประมาณ 2561
 แผนภูมิโครงสร้างส่วนราชการ
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 หลักการและเหตุผล
 ปก คำนำ แผนอัตรากำลัง อบต สำนักทอง
 ประกาศกำหนดโครงการส่วนราชการของ อบต.สำนักทอง
 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี อบต สำนักทอง
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี

ข้อมูล อบต

เขตพื้นที่

ประวัติความเป็นมา