รับโอน/ย้าย ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 3 อัตรา นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักทอง ตำบลสำนักทอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ 038634505

no gift
 เมนูหลัก
ความเป็นมา
 ข้อมูล อบต.สำนักทอง
 สัญลักษณ์ประวัติความเป็นมา  สภาพและข้อมูลพื้นฐาน  โครงสร้างองค์กร  อำนาจหน้าที่  นโยบายการบริหาร
 ข้อมูลบุคคลากร
 คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา  หัวหน้าส่วนราชการ  พนักงาน อบต
 ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนการจัดหาพัสดุ  แผนการใช้จ่ายเงิน
 แผนพัฒนา
 แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี  การประเมินผลแผนพัฒนา  แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  แผนดำเนินงานประจำปี  แผนอัตรากำลัง  แผนพัฒนาบุคลากร
 ข้อบัญญัติ
 งบประมาณรายจ่ายประจำปี  เรื่องอื่นๆ
 รายงาน
 รายงานการคลัง  รายงานผลการดำเนินงาน
 กิจการสภา
 รายงานการประชุม  ประกาศเรียกประชุมสภา  ประกาศต่างๆ ของสภา อบต.สำนักทอง  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม  ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาฯ
 จัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง  ประกาศกำหนดราคากลาง  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผล
 ข่าวประชาสัมพันธ์  คำสั่ง/ประกาศ คู่มือต่างๆ
 ข้อมูลบริการประชาชน
 ประเมินตนเอง  สินค้าชุมชน  สถานที่ท่องเที่ยว  ประมวลภาพกิจกรรม  แผนที่ดาวเทียม  การลดขั้นตอน  คู่มือประชาชน  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  ประกาศเจตจำนงสุจริต  มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต  แผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  มาตรฐานการปฏิบัติงาน  ประมวลจริยธรรม  มาตรการในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน  ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ  มาตรการควบคุมภายใน  แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description)  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ  อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)  ฐานข้อมูล  ระบบ Back Office  ระบบ Share  competency Happy Workplace

รายงานผลการดำเนินงาน

รายงานผลการดำเนินงาน

 รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลสำนักทอง (LPA) ประจำปี 2566
 รายงานผลการดำเนินงานแนวทางในการติดตามและตรวจสภาพตลาดในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักทอง
 รายงานผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักทอง ประจำปี 2566
 ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment:LPA)
 รายงานผลการดำเนินโครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 รายงานผลการดำเนินโครงการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 รายงานผลการดำเนินโครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพสตรีตำบลสำนักทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 รายงานผลการดำเนินโครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพผู้สูงอายุตำบลสำนักทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 รายงานผลการดำเนินโครงการฝึกอบรมอาชีพและการส่งเสริมอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 รายงานผลการประกาศเน้นย้ำนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ 2567
 รายงานผลการดำเนินงานการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
 รายงานผลการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้
 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
 รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงินของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566
ประกาศ ณ วันที่ 27 มีนาคม 2567
 รายงานผลการดำเนินงานโครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 รายงานผลการดำเนินงานโครงการแข่งขันกีฬาสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ ในเยาวชนและประชาชนตำบลสำนักทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 รายงานผลการดำเนินงานโครงการ Big Cleaning Day ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 รายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ป่าชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 รายงานผลการดำเนินงานโครงการจิตอาสาร่วมใจ พัฒนาเพื่อชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 รายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 รายงานผลการดำเนินงานโครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 รายงานผลการดำเนินงานโครงการป้องกันกำจัดโรคและแมลงศัตรูพืช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 รายงานผลการดำเนินงานโครงการคัดแยกขยะและบริหารขยะเปียกในครัวเรือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 รายงานผลการดำเนินงานโครงการเตรียมความพร้อมแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (แนวกันไฟ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 แบบรายงานผลการดำเนินโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ประจำปี 2565
 แบบรายงานผลการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำด้านสุขภาพในการส่งเสริมป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
 แบบรายงานผลการดำเนินโครงการตรวจคัดกรองโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง
 แบบรายงานผลการดำเนินแผนงานโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมและคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี HPV DNA Test
 แบบรายงานผลการดำเนินแผนงานโครงการผู้ปกครองใส่ใจ เด็กไทยฟันดี
 รายงานผลการดำเนินโครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 รายงานผลการดำเนินโครงการส่งเสริมการป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 รายงานผลการดำเนินโครงการฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ผู้บริหาร สมาชิกฯ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปี 2566
 รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมปลูกต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565 และกิจกรรมบวชป่าชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 รายงานผลการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2565
 รายงานผลการดำเนินงานโครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 รายงานผลการดำเนินโครงการอบรมและดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพสตรีตำบลสำนักทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 รายงานสรุปผลการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลสำนักทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 รายงานผลการดำเนินโครงการอบรมและดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพผู้สูงอายุตำบลสำนักทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 รายงานผลการออกพื้นที่ตรวจสุขภาพคนพิการและผู้ป่วยติดเตียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 รายงานผลการดำเนินโครงการฝึกอบรมอาชีพและการส่งเสริมอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 รายงานผลความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลสำนักทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 รายงานการให้ความช่วยเหลือประชาชน ราย นางสาวไพริน ศิริคง
 รายงานการใช้บริการลานกีฬา/สนามกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 รายงานผลการดำเนินโครงการหนูน้อยเรียนรู้การทำถ้วยรองน้ำยางพาราจากดินเผา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 รายงานผลการดำเนินงานเกษตรทางเลือกเรียนรู้การปลูกบัวแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 รายงานผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
 รายงานผลสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลสำนักทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 รายงานผลการดำเนินงานโครงการเตรียมความพร้อมแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (แนวกันไฟป่า) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 รายงานผลการกำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน
วันที่ 3 ตุลาคม 2565
 รายงานผลการกำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาทรัพสิน
วันที่ 1 ตุลาคม 2564
 รายงานผลการดำเนินโครงการรณรงค์การใช้ถุงผ้า เพื่อลดภาวะโลกร้อน
 รายงานผลการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปี 2564
 รายงานผลการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA พ.ศ.2564
 รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 รายงานผลการดำเนินโครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2564
 รายงานผลการดำเนินงานโครงการปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน" สืบสานสู่
 รายงานผลการดำเนินโครงการ 1 อปท. 1 ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม
 รายงานผลการดำเนินงานโครงการปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ต้านภัยโควิด-19
 รายงานผลการดำเนินงานโครงการธนาคารน้ำใต้ดิน
 รายงานผลการดำเนินโครงการบวชป่าชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2564
 รายงานผลการดำเนินโครงการอบรม และดูงานเพื่อเพิมศักยภาพผู้สูงอายุตำบลสำนักทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA พ.ศ.2564 (ส่วนที่ 2)
 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA พ.ศ.2564 (ส่วนที่ 1)
 รายงานผลการประชุมหารือแนวทางแก้ไขปัญหาน้ำท่วมตลาดสังขฤกษ์ หมู่ที่ 1
 รายงานผลการจัดทำโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทการเมืองและการปฏิบัติหน้าที่ ของ ผู้บริการ และสมาชิกสภาฯ
เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2565
 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ.2564
 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 รายงานผลการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 รายงานการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของ อบต.สำนักทอง
 รายงานการตรวจสอบรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ของ อบต.สำนักทอง
 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 รายงานผลการกำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน
 รายงานผลการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 ข้อมูลเฃิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติชอบ 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 รายงานผลการเข้ารับการฝึกอบรมประจำปี 2563
ณ วันที่ 4 มกราคม 2564
 ประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินงานด้านคุณธรรมจริยธรรม
ประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินงานด้านคุณธรรมจริยธรรม