รับโอนหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักทอง ตำบลสำนักทอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

no gift
 เมนูหลัก
ความเป็นมา
 ข้อมูล อบต.สำนักทอง
 สัญลักษณ์ประวัติความเป็นมา  สภาพและข้อมูลพื้นฐาน  โครงสร้างองค์กร  อำนาจหน้าที่  นโยบายการบริหาร
 ข้อมูลบุคคลากร
 คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา  หัวหน้าส่วนราชการ  พนักงาน อบต
 ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนการจัดหาพัสดุ  แผนการใช้จ่ายเงิน
 แผนพัฒนา
 แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี  การประเมินผลแผนพัฒนา  แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  แผนดำเนินงานประจำปี  แผนอัตรากำลัง  แผนพัฒนาบุคลากร
 ข้อบัญญัติ
 งบประมาณรายจ่ายประจำปี  เรื่องอื่นๆ
 รายงาน
 รายงานการคลัง  รายงานผลการดำเนินงาน  รายงานการประชุม
 จัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง  ประกาศกำหนดราคากลาง  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผล
 ข่าวประชาสัมพันธ์  คำสั่ง/ประกาศ คู่มือต่างๆ
 ข้อมูลบริการประชาชน
 ประเมินตนเอง  สินค้าชุมชน  สถานที่ท่องเที่ยว  ประมวลภาพกิจกรรม  แผนที่ดาวเทียม  การลดขั้นตอน  คู่มือประชาชน  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  ประกาศเจตจำนงสุจริต  มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต  แผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  มาตรฐานการปฏิบัติงาน  ประมวลจริยธรรม  มาตรการในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน  ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ  มาตรการควบคุมภายใน  แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description)  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ  ฐานข้อมูล

รายงานผลการดำเนินงาน

รายงานผลการดำเนินงาน

 รายงานผลการดำเนินโครงการรณรงค์การใช้ถุงผ้า เพื่อลดภาวะโลกร้อน
 รายงานผลการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปี 2564
 รายงานผลการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA พ.ศ.2564
 รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 รายงานผลการดำเนินโครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2564
 รายงานผลการดำเนินงานโครงการปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน" สืบสานสู่
 รายงานผลการดำเนินโครงการ 1 อปท. 1 ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม
 รายงานผลการดำเนินงานโครงการปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ต้านภัยโควิด-19
 รายงานผลการดำเนินงานโครงการธนาคารน้ำใต้ดิน
 รายงานผลการดำเนินโครงการบวชป่าชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2564
 รายงานผลการดำเนินโครงการอบรม และดูงานเพื่อเพิมศักยภาพผู้สูงอายุตำบลสำนักทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA พ.ศ.2564 (ส่วนที่ 2)
 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA พ.ศ.2564 (ส่วนที่ 1)
 รายงานผลการประชุมหารือแนวทางแก้ไขปัญหาน้ำท่วมตลาดสังขฤกษ์ หมู่ที่ 1
 รายงานผลการจัดทำโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทการเมืองและการปฏิบัติหน้าที่ ของ ผู้บริการ และสมาชิกสภาฯ
เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2565
 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ.2564
 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 รายงานผลการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 รายงานการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของ อบต.สำนักทอง
 รายงานการตรวจสอบรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ของ อบต.สำนักทอง
 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 รายงานผลการกำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน
 รายงานผลการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 ข้อมูลเฃิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติชอบ 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 รายงานผลการเข้ารับการฝึกอบรมประจำปี 2563
ณ วันที่ 4 มกราคม 2564
 ประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินงานด้านคุณธรรมจริยธรรม
ประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินงานด้านคุณธรรมจริยธรรม