องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักทอง ตำบลสำนักทอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

no gift
 เมนูหลัก
ความเป็นมา
 ข้อมูล อบต.สำนักทอง
 สัญลักษณ์ประวัติความเป็นมา  สภาพและข้อมูลพื้นฐาน  โครงสร้างองค์กร  อำนาจหน้าที่  นโยบายการบริหาร
 ข้อมูลบุคคลากร
 คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา  หัวหน้าส่วนราชการ  พนักงาน อบต
 ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนการจัดหาพัสดุ  แผนการใช้จ่ายเงิน
 แผนพัฒนา
 แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี  การประเมินผลแผนพัฒนา  แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  แผนดำเนินงานประจำปี  แผนอัตรากำลัง  แผนพัฒนาบุคลากร
 ข้อบัญญัติ
 งบประมาณรายจ่ายประจำปี  เรื่องอื่นๆ
 รายงาน
 รายงานการคลัง  รายงานผลการดำเนินงาน
 กิจการสภา
 รายงานการประชุม  ประกาศเรียกประชุมสภา  ประกาศต่างๆ ของสภา อบต.สำนักทอง  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม  ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาฯ
 จัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง  ประกาศกำหนดราคากลาง  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผล
 ข่าวประชาสัมพันธ์  คำสั่ง/ประกาศ คู่มือต่างๆ
 ข้อมูลบริการประชาชน
 ประเมินตนเอง  สินค้าชุมชน  สถานที่ท่องเที่ยว  ประมวลภาพกิจกรรม  แผนที่ดาวเทียม  การลดขั้นตอน  คู่มือประชาชน  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  ประกาศเจตจำนงสุจริต  มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต  แผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  มาตรฐานการปฏิบัติงาน  ประมวลจริยธรรม  มาตรการในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน  ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ  มาตรการควบคุมภายใน  แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description)  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ  ฐานข้อมูล

รายงานผลการดำเนินงาน

รายงานผลการดำเนินงาน

 แบบรายงานผลการดำเนินโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ประจำปี 2565
 แบบรายงานผลการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำด้านสุขภาพในการส่งเสริมป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
 แบบรายงานผลการดำเนินโครงการตรวจคัดกรองโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง
 แบบรายงานผลการดำเนินแผนงานโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมและคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี HPV DNA Test
 แบบรายงานผลการดำเนินแผนงานโครงการผู้ปกครองใส่ใจ เด็กไทยฟันดี
 รายงานผลการดำเนินโครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 รายงานผลการดำเนินโครงการส่งเสริมการป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 รายงานผลการดำเนินโครงการฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ผู้บริหาร สมาชิกฯ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมปลูกต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565 และกิจกรรมบวชป่าชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 รายงานผลการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2565
 รายงานผลการดำเนินงานโครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 รายงานผลการดำเนินโครงการอบรมและดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพสตรีตำบลสำนักทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 รายงานสรุปผลการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลสำนักทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 รายงานผลการดำเนินโครงการอบรมและดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพผู้สูงอายุตำบลสำนักทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 รายงานผลการออกพื้นที่ตรวจสุขภาพคนพิการและผู้ป่วยติดเตียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 รายงานผลการดำเนินโครงการฝึกอบรมอาชีพและการส่งเสริมอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 รายงานผลความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลสำนักทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 รายงานการให้ความช่วยเหลือประชาชน ราย นางสาวไพริน ศิริคง
 รายงานการใช้บริการลานกีฬา/สนามกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 รายงานผลการดำเนินโครงการหนูน้อยเรียนรู้การทำถ้วยรองน้ำยางพาราจากดินเผา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 รายงานผลการดำเนินงานเกษตรทางเลือกเรียนรู้การปลูกบัวแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 รายงานผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
 รายงานผลสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลสำนักทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 รายงานผลการดำเนินงานโครงการเตรียมความพร้อมแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (แนวกันไฟป่า) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 รายงานผลการกำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน
วันที่ 3 ตุลาคม 2565
 รายงานผลการกำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาทรัพสิน
วันที่ 1 ตุลาคม 2564
 รายงานผลการดำเนินโครงการรณรงค์การใช้ถุงผ้า เพื่อลดภาวะโลกร้อน
 รายงานผลการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปี 2564
 รายงานผลการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA พ.ศ.2564
 รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 รายงานผลการดำเนินโครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2564
 รายงานผลการดำเนินงานโครงการปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน" สืบสานสู่
 รายงานผลการดำเนินโครงการ 1 อปท. 1 ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม
 รายงานผลการดำเนินงานโครงการปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ต้านภัยโควิด-19
 รายงานผลการดำเนินงานโครงการธนาคารน้ำใต้ดิน
 รายงานผลการดำเนินโครงการบวชป่าชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2564
 รายงานผลการดำเนินโครงการอบรม และดูงานเพื่อเพิมศักยภาพผู้สูงอายุตำบลสำนักทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA พ.ศ.2564 (ส่วนที่ 2)
 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA พ.ศ.2564 (ส่วนที่ 1)
 รายงานผลการประชุมหารือแนวทางแก้ไขปัญหาน้ำท่วมตลาดสังขฤกษ์ หมู่ที่ 1
 รายงานผลการจัดทำโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทการเมืองและการปฏิบัติหน้าที่ ของ ผู้บริการ และสมาชิกสภาฯ
เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2565
 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ.2564
 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 รายงานผลการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 รายงานการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของ อบต.สำนักทอง
 รายงานการตรวจสอบรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ของ อบต.สำนักทอง
 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 รายงานผลการกำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน
 รายงานผลการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 ข้อมูลเฃิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติชอบ 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 รายงานผลการเข้ารับการฝึกอบรมประจำปี 2563
ณ วันที่ 4 มกราคม 2564
 ประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินงานด้านคุณธรรมจริยธรรม
ประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินงานด้านคุณธรรมจริยธรรม