เมนูหลัก
ความเป็นมา
 ข้อมูล อบต.สำนักทอง
 สัญลักษณ์ประวัติความเป็นมา  สภาพและข้อมูลพื้นฐาน  โครงสร้างองค์กร  อำนาจหน้าที่  นโยบายการบริหาร
 ข้อมูลบุคคลากร
 คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา  หัวหน้าส่วนราชการ  พนักงาน อบต
 ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนการจัดหาพัสดุ  แผนการใช้จ่ายเงิน
 แผนพัฒนา
 แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี  การประเมินผลแผนพัฒนา  แผนดำเนินงานประจำปี  แผนอัตรากำลัง
 ข้อบัญญัติ
 งบประมาณรายจ่ายประจำปี  เรื่องอื่นๆ
 รายงาน
 รายงานการคลัง  รายงานผลการดำเนินงาน  รายงานการประชุม
 จัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง  ประกาศกำหนดราคากลาง  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผล
 ข่าวประชาสัมพันธ์  คำสั่ง/ประกาศ
 ข้อมูลบริการประชาชน
 ประเมินตนเอง  สินค้าชุมชน  สถานที่ท่องเที่ยว  ประมวลภาพกิจกรรม  แผนที่ดาวเทียม  การลดขั้นตอน  คู่มือประชาชน  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  ประกาศเจตจำนงสุจริต  มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต  การป้องกันและปราบปรามการทุจริต  มาตรฐานการปฏิบัติงาน  ประมวลจริยธรรม  มาตรการในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน  ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ  มาตรการควบคุมภายใน  แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description)  คู่มือเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ  คู่มือประเมินสมรรถนะในการปฏิบัติงาน  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส่  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ  แผนพัฒนาบุคลากร  ฐานข้อมูล

รายงานผลการดำเนินงาน

รายงานผลการดำเนินงาน

 รายงานผลการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 ข้อมูลเฃิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติชอบ 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 รายงานผลการเข้ารับการฝึกอบรมประจำปี 2563
ณ วันที่ 4 มกราคม 2564
 รายงานผลการดำเนินงานโครงการทำหมันสุนัขและแมว ประจำปีงบประมาณ 2562
 รายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2562
 รายงานผลการดำเนินงานโครงการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ ประจำปีงบประมาณ 2562
 รายางานผลการดำเนินงานโครงการคัดแยกขยะต้นทางรักษาสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2562
 รายงานผลการดำเนินงานโครงการบูรณาการออกหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ตำบลสำนักทอง ประจำปีงบประมาณ 2562
 รายงานผลการดำเนินงานโครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2562
 รายงานผลโครงการการจัดโครงการแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี พ.ศ.2562
 รายงานผลโครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2562
 รายงานผลการดำเนินงานโครงการการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัย
 รายงานผลการดำเนินงานโครงการดูงาน
ณ อ่างเก็บน้ำดอกกลาย อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
 รายงานผลโครงการอบรมและดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพผู้สูงอายุตำบลสำนักทอง ประจำปีงบประมาณ 2562
 รายงานผลโครงการอบรมและดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพสตรีตำบลสำนักทอง ประจำปีงบประมาณ 2562
 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงปประมาณ 2562
 ประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินงานด้านคุณธรรมจริยธรรม
ประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินงานด้านคุณธรรมจริยธรรม

ข้อมูล อบต

เขตพื้นที่

ประวัติความเป็นมา