รับโอน/ย้าย ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 3 อัตรา นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักทอง ตำบลสำนักทอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ 038634505

no gift
 เมนูหลัก
ความเป็นมา
 ข้อมูล อบต.สำนักทอง
 สัญลักษณ์ประวัติความเป็นมา  สภาพและข้อมูลพื้นฐาน  โครงสร้างองค์กร  อำนาจหน้าที่  นโยบายการบริหาร
 ข้อมูลบุคคลากร
 คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา  หัวหน้าส่วนราชการ  พนักงาน อบต
 ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนการจัดหาพัสดุ  แผนการใช้จ่ายเงิน
 แผนพัฒนา
 แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี  การประเมินผลแผนพัฒนา  แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  แผนดำเนินงานประจำปี  แผนอัตรากำลัง  แผนพัฒนาบุคลากร
 ข้อบัญญัติ
 งบประมาณรายจ่ายประจำปี  เรื่องอื่นๆ
 รายงาน
 รายงานการคลัง  รายงานผลการดำเนินงาน
 กิจการสภา
 รายงานการประชุม  ประกาศเรียกประชุมสภา  ประกาศต่างๆ ของสภา อบต.สำนักทอง  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม  ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาฯ
 จัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง  ประกาศกำหนดราคากลาง  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผล
 ข่าวประชาสัมพันธ์  คำสั่ง/ประกาศ คู่มือต่างๆ
 ข้อมูลบริการประชาชน
 ประเมินตนเอง  สินค้าชุมชน  สถานที่ท่องเที่ยว  ประมวลภาพกิจกรรม  แผนที่ดาวเทียม  การลดขั้นตอน  คู่มือประชาชน  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  ประกาศเจตจำนงสุจริต  มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต  แผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  มาตรฐานการปฏิบัติงาน  ประมวลจริยธรรม  มาตรการในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน  ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ  มาตรการควบคุมภายใน  แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description)  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ  ฐานข้อมูล  ระบบ Back Office  ระบบ Share  competency

รายงานการประชุม

 ประกาศกำหดนสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักทอง ประจำปี พ.ศ. 2563
ประกาศ ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563
 ประกาศ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี พ..ศ. 2564
ประกาศ ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564
 รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2564
22 เมษายน 2564
 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2564
27 พฤษภาคม 2564
 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2564 ครั้งที่ 1
13 สิงหาคม 2564
 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2564 ครั้งที่ 2
23 สิงหาคม 2564
 รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2564
22 กันยายน 2564
 รายงานการประชุมสภาฯ ครั้งแรก ประจำปี พ.ศ.2564
วันที่ 25 ธันวาคม 2564
 ประชุมพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักทอง
 รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2565
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565
 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2565
วันที่ 11 พฤษภาคม 2565
 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2565 ครั้งที่ 1
วันที่ 15 สิงหาคม 2565
 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2565 ครั้งที่ 2
26 สิงหาคม 2565
 รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2565
วันที่ 29 กันยายน 2565
 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2565
วันที่ 13 ธันวาคม 2565
 ประกาศ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักทองสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2565
ประกาศ ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565
 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566
 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566
วันที่ 26 พฤษภาคม 2566
 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1
วันที่ 15 สิงหาคม 2566
 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2566 ครั้งที่ 2
วันที่ 30 สิงหาคม 2566