องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักทอง ตำบลสำนักทอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

no gift
 เมนูหลัก
ความเป็นมา
 ข้อมูล อบต.สำนักทอง
 สัญลักษณ์ประวัติความเป็นมา  สภาพและข้อมูลพื้นฐาน  โครงสร้างองค์กร  อำนาจหน้าที่  นโยบายการบริหาร
 ข้อมูลบุคคลากร
 คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา  หัวหน้าส่วนราชการ  พนักงาน อบต
 ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนการจัดหาพัสดุ  แผนการใช้จ่ายเงิน
 แผนพัฒนา
 แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี  การประเมินผลแผนพัฒนา  แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  แผนดำเนินงานประจำปี  แผนอัตรากำลัง  แผนพัฒนาบุคลากร
 ข้อบัญญัติ
 งบประมาณรายจ่ายประจำปี  เรื่องอื่นๆ
 รายงาน
 รายงานการคลัง  รายงานผลการดำเนินงาน
 กิจการสภา
 รายงานการประชุม  ประกาศเรียกประชุมสภา  ประกาศต่างๆ ของสภา อบต.สำนักทอง  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม  ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาฯ
 จัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง  ประกาศกำหนดราคากลาง  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผล
 ข่าวประชาสัมพันธ์  คำสั่ง/ประกาศ คู่มือต่างๆ
 ข้อมูลบริการประชาชน
 ประเมินตนเอง  สินค้าชุมชน  สถานที่ท่องเที่ยว  ประมวลภาพกิจกรรม  แผนที่ดาวเทียม  การลดขั้นตอน  คู่มือประชาชน  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  ประกาศเจตจำนงสุจริต  มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต  แผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  มาตรฐานการปฏิบัติงาน  ประมวลจริยธรรม  มาตรการในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน  ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ  มาตรการควบคุมภายใน  แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description)  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ  ฐานข้อมูล

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

 ประกวดราคาซื้อเสาไฟโซล่าเซลล์ สูง 9 เมตร พร้อมติดตั้ง หมู่ที่ 1-5 ตำบลสำนักทอง
 ประกาศราคาจ้างปรับปรุงถนนลาดยางเชื่อมซอย 4 และซอย 6 หมู่ที่ 1 (โครงการสวนสุขภาพในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลสำนักทอง)
ประกาศ ณ วันที่ 14 สิงหาคม 2563
 ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ชนิด 6 ล้อ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 14 ลูกบาศก์เมตร
 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเขาอ่าง-สะพานช้าง หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ณ วันที่ 11 กรกฎาคม 2565
 ประกาศจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง จำนวน 6 โครงการ
ประกาศ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2565
 ประกาศ ราคากลางวัสดุสำนักงาน วัสดุงานบ้านงานครัว วัสดุคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ประกาศ ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2564
 การจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง จำนวน 16 โครงการ
ประกาศ ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2565
 ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมผนังกันดิน ซอย 4 บ้านสำนักทอง หมู่ 1 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)
ประกาศ ณ วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2566
 ประกาศ เรื่อง การจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง จำนวน 16 โครงการ
ประกาศ ณ วันที่ 1 มีนาคม 2566
 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหมอนทอง 1 หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2566
 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสังขฤกษ์ หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566
 ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหมอนทอง 1 หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ณ วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2566
 ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (นม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ประกาศ ณ วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2566
 ประกาศ เรื่อง จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศไม่ประจำทาง 2 ชั้น โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยาง สายธรรมสถิต ซอย 2 หมู่ที่ 3 (e-bidding)
ประกาศ ณ วันที่ 6 กันยายน พ.ศ.2565