เมนูหลัก
ความเป็นมา
 ข้อมูล อบต.สำนักทอง
 สัญลักษณ์ประวัติความเป็นมา  สภาพและข้อมูลพื้นฐาน  โครงสร้างองค์กร  อำนาจหน้าที่  นโยบายการบริหาร
 ข้อมูลบุคคลากร
 คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา  หัวหน้าส่วนราชการ  พนักงาน อบต
 ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนการจัดหาพัสดุ  แผนการใช้จ่ายเงิน
 แผนพัฒนา
 แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี  การประเมินผลแผนพัฒนา  แผนดำเนินงานประจำปี  แผนอัตรากำลัง
 ข้อบัญญัติ
 งบประมาณรายจ่ายประจำปี  เรื่องอื่นๆ
 รายงาน
 รายงานการคลัง  รายงานผลการดำเนินงาน  รายงานการประชุม
 จัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง  ประกาศกำหนดราคากลาง  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผล
 ข่าวประชาสัมพันธ์  คำสั่ง/ประกาศ
 ข้อมูลบริการประชาชน
 ประเมินตนเอง  สินค้าชุมชน  สถานที่ท่องเที่ยว  ประมวลภาพกิจกรรม  แผนที่ดาวเทียม  การลดขั้นตอน  คู่มือประชาชน  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  ประกาศเจตจำนงสุจริต  มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต  การป้องกันและปราบปรามการทุจริต  มาตรฐานการปฏิบัติงาน  ประมวลจริยธรรม  มาตรการในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน  ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ  มาตรการควบคุมภายใน  แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description)  คู่มือเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ  คู่มือประเมินสมรรถนะในการปฏิบัติงาน  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส่  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ  แผนพัฒนาบุคลากร  ฐานข้อมูล

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 5 เกษตรพัฒนา หมู่ที่ 1
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 5 เกษตรพัฒนา หมู่ที่ 1 บ้านสังคฤกษ์ ตำบลสำนักทอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
 สอบราคาจ้างเหมา จำนวน 8 โครงการ
หมู่ที่ 1 ต.สำนักทอง อ.เมือง จ.ระยอง ลงวันที่ 17 ก.ค.60
 ประกวดราคาซื้อเสาไฟโซล่าเซลล์ สูง 9 เมตร พร้อมติดตั้ง หมู่ที่ 1-5 ตำบลสำนักทอง
 สอบราคาจ้างเหมา จำนวน 3 โครงการ
สอบราคาจ้างเหมา จำนวน 3 โครงการ ตำบลสำนักทอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 4/4 สายธรรมสถิต หมู่ที่ 3
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 4/4 สายธรรมสถิต หมู่ที่ 3 ลงวันที่ ลงวันที่ 11 เมษายน 2561
 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเขาอ่าง-สะพานช้าง หมู่ที่ 5
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเขาอ่าง-สะพานช้าง หมู่ที่ 5 บ้านเกษตรศิริ ตำบลสำนักทอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายธรรมสถิต ซอย2 (สวนป่า) หมู่ที่ 3
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายธรรมสถิต ซอย2 (สวนป่า) หมู่ที่ 3 บ้านธรรมสถิต ตำบลสำนักทอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนพาราแอลฟัลติกคอนกรีต เกาะกลาง ซอย 4 หมู่ที่ 2 บ้านยายจั่น
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนพาราแอลฟัลติกคอนกรีต เกาะกลาง ซอย 4 หมู่ที่ 2 บ้านยายจั่น ตำบลสำนักทอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเกาะกลาง ซอย1 หมู่ที่ 2
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเกาะกลาง ซอย1 หมู่ที่ 2 บ้านยายจั่น ตำบลสำนักทอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยไปดี-มาดี 1 หมู่ที่ 2 บ้านยายจั่น
ก่อสร้างถนน คสล. ซอยไปดี-มาดี 1 หมู่ที่ 2 บ้านยายจั่น ตำบลสำนักทอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนพาราแอลฟัลติกคอนกรีต เกาะกลาง เชื่อมซอยไปดี-มาดี4 หมู่ที่ 2 บ้านยายจั่น
ก่อสร้างถนนพาราแอลฟัลติกคอนกรีต เกาะกลาง เชื่อมซอยไปดี-มาดี4 หมู่ที่ 2 บ้านบายจั่น ตำบลสำนักทอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 5 หมู่ที่ 5 บ้านเกษตรศิริ
ก่อสร้างถนน คสล. ซอย 5 หมู่ที่ 5 บ้านเกษตรศิริ ตำบลสำนักทอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงสนามกีฬาตำบลสำนักทอง (สนามฟุตบอล) หมู่ที่ 1
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงสนามกีฬาตำบลสำนักทอง (สนามฟุตบอล) หมู่ที่ 1 ตำบลสำนักทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทอรนิกส์ (e-bidding)
 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสามแยกเขามะกอกไปถนนเขาลอย-ชากบก หมู่ที่ 4 ตำบลสำนักทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้าง
 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ำแบบอเนกประสงค์ ตัวรถชนิด 10 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล 240 แรงม้า ตอนท้ายหลัเก๋งติดตั้งตู้บรรทุกน้ำ ความจุ 12,000 ลิดร จำนวน 1 คัน
ประกาศ ณ วันที่ 13 มีนาคม 2563
 ประกวดราคาซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมภายในตำบลสำนักทอง
ประกาศ ณ วันที่ 12 มีนาคม 2563
 ประกวดราคาจ้างติดตั้งเสาไฟโซล่าเซลล์ 9 เมตร 50 ชุด ม.1-5 และ 6 เมตร 5 ชุด ม.5
ประกาศ ณ วันที่ 1 เมษายน 2563
 ประกาศประกวดราคาซื้่อรถบรรทุกน้ำแบบอเนกประสงค์ ตัวรถชนิด 10 ล้อ เครื่องยนต์ดีเว, 300 แรงม้า ความจุ 12,000 ลิตร (รอบ 2)
ประกาศ ณ วันที่ 3 เมษายน 2563
 ประกาศประกวดราคาซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมภายในตำบลสำนักทอง (รอบ 2)
ประกาศ ณ วันที่ 3 เมษายน 2563
 ประกวดราคาจ้างติดตั้งเสาไฟโซล่าเซลล์ 9 เมตร 50 ชุด ม.1-5 และ 6 เมตร 5 ชุด ม.5
ประกาศ ณ วันที่ 27 เมษายน พ.ศ.2563

ข้อมูล อบต

เขตพื้นที่

ประวัติความเป็นมา