รับโอน/ย้าย ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 3 อัตรา นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักทอง ตำบลสำนักทอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ 038634505

no gift
 เมนูหลัก
ความเป็นมา
 ข้อมูล อบต.สำนักทอง
 สัญลักษณ์ประวัติความเป็นมา  สภาพและข้อมูลพื้นฐาน  โครงสร้างองค์กร  อำนาจหน้าที่  นโยบายการบริหาร
 ข้อมูลบุคคลากร
 คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา  หัวหน้าส่วนราชการ  พนักงาน อบต
 ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนการจัดหาพัสดุ  แผนการใช้จ่ายเงิน
 แผนพัฒนา
 แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี  การประเมินผลแผนพัฒนา  แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  แผนดำเนินงานประจำปี  แผนอัตรากำลัง  แผนพัฒนาบุคลากร
 ข้อบัญญัติ
 งบประมาณรายจ่ายประจำปี  เรื่องอื่นๆ
 รายงาน
 รายงานการคลัง  รายงานผลการดำเนินงาน
 กิจการสภา
 รายงานการประชุม  ประกาศเรียกประชุมสภา  ประกาศต่างๆ ของสภา อบต.สำนักทอง  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม  ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาฯ
 จัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง  ประกาศกำหนดราคากลาง  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผล
 ข่าวประชาสัมพันธ์  คำสั่ง/ประกาศ คู่มือต่างๆ
 ข้อมูลบริการประชาชน
 ประเมินตนเอง  สินค้าชุมชน  สถานที่ท่องเที่ยว  ประมวลภาพกิจกรรม  แผนที่ดาวเทียม  การลดขั้นตอน  คู่มือประชาชน  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  ประกาศเจตจำนงสุจริต  มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต  แผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  มาตรฐานการปฏิบัติงาน  ประมวลจริยธรรม  มาตรการในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน  ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ  มาตรการควบคุมภายใน  แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description)  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ  อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)  ฐานข้อมูล  ระบบ Back Office  ระบบ Share  competency Happy Workplace

ประมวลภาพกิจกรรม

 โครงการติดตังแผ่นราวเหล็กการ์ดเรลลูกฟูก หนา 3.2 มิลลิเมตร ม.1,4 ตำบลสำนักทอง
ติดตังแผ่นราวเหล็กการ์ดเรลลูกฟูก หนา 3.2 มิลลิเมตร ม.1,4
 โครงการจ้างเหมาจัดทำเครื่องหมายจราจรพร้อมติดตั้งและอำนวยความสะดวก หมู่ที่ 1,2 ตำบลสำนักทอง
เครื่องหมายจราจร ม.1,2
 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยศาลเจ้า ม.2 ตำบลสำนักทอง
คสล. ซอยศาลเจ้า ม.2
 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเขามะกอก ม.4 ตำบลสำนักทอง
คสล. ซอยเขามะกอก ม.4
 โครงการติดตั้งเสาไฟโซล่าเซลส์ สูง 3 เมตร ม.1,3 ตำบลสำนักทอง
เสาไฟโซล่าเซลส์
 โครงการติดตั้งเสาไฟโซล่าเซลส์ สูง 9 เมตร ม.1-5 ตำบลสำนักทอง
ไฟโซล่าเซลส์
 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2562
ป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงสงกรานต์ ปี 2562 วันที่ 11-17 เมษายน 2562
 โครงการคัดแยกขยะต้นทางรักษาสิ่งแวดล้อม
โครงการคัดแยกขยะต้นทางรักษาสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2562
 โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2562
 โครงการ "รักให้เป็น" หยุดท้องก่อนวัยอันควรในสถานศึกษา
โครงการ "รักให้เป็น" หยุดท้องก่อนวัยอันควรในสถานศึกษา ปี 2562
 โครงการส่งเสริมทันตกรรมสุขภาพและทันตกรรมป้องกันฟันผุในโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 108 (บ้านสำนักทอง)
โครงการส่งเสริมทันตกรรมสุขภาพและทันตกรรมป้องกันฟันผุในโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 108 (บ้านสำนักทอง) ประจำปีงบประมาณ 2562
 โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุข้อเข่าเสื่อม ปี 2562
ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุข้อเข่าเสื่อม
 โครงการหญิงไทยใส่ใจมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม
โครงการหญิงไทยใส่ใจมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม ประจำปีงบประมาณ 2562
 โครงการอาหารปลอดภัย รพ.สต.บ้านยายจั่น
โครงการอาหารปลอดภัย รพ.สต.บ้านยายจั่น ประจำปีงบประมาณ 2562
 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกลุ่มเสี่ยงต่อโรค ลดพุง ลดโรค ประจำปีงบประมาณ 2562
ลดพุง ลดโรค
 กิจกรรมโครงการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
"สัตว์๋ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2561"