no gift
 เมนูหลัก
ความเป็นมา
 ข้อมูล อบต.สำนักทอง
 สัญลักษณ์ประวัติความเป็นมา  สภาพและข้อมูลพื้นฐาน  โครงสร้างองค์กร  อำนาจหน้าที่  นโยบายการบริหาร
 ข้อมูลบุคคลากร
 คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา  หัวหน้าส่วนราชการ  พนักงาน อบต
 ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนการจัดหาพัสดุ  แผนการใช้จ่ายเงิน
 แผนพัฒนา
 แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี  การประเมินผลแผนพัฒนา  แผนดำเนินงานประจำปี  แผนอัตรากำลัง  แผนพัฒนาบุคลากร
 ข้อบัญญัติ
 งบประมาณรายจ่ายประจำปี  เรื่องอื่นๆ
 รายงาน
 รายงานการคลัง  รายงานผลการดำเนินงาน  รายงานการประชุม
 จัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง  ประกาศกำหนดราคากลาง  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผล
 ข่าวประชาสัมพันธ์  คำสั่ง/ประกาศ คู่มือต่างๆ
 ข้อมูลบริการประชาชน
 ประเมินตนเอง  สินค้าชุมชน  สถานที่ท่องเที่ยว  ประมวลภาพกิจกรรม  แผนที่ดาวเทียม  การลดขั้นตอน  คู่มือประชาชน  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  ประกาศเจตจำนงสุจริต  มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต  แผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  มาตรฐานการปฏิบัติงาน  ประมวลจริยธรรม  มาตรการในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน  ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ  มาตรการควบคุมภายใน  แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description)  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ  ฐานข้อมูล

การป้องกันและปราบปรามการทุจริต

การป้องกันและปราบปรามการทุจริต

 ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของ อบต.สำนักทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอง 6 เดือน)
 การประเมินความเสี่่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลสำนักทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 แผนปฏิบัติการการป้องกันการทุจริตห้าปี (พ.ศ.2561-2565)
 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ.2564
 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี พ.ศ.2564
 รายงานผลการดำเนินงานการทุจริตประจำปี
 รายงานการกำกับติดตามดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
 รายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR)
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2561) ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น โดยสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักทอง
 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
ประกาศ ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2560