องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักทอง ตำบลสำนักทอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

no gift
 เมนูหลัก
ความเป็นมา
 ข้อมูล อบต.สำนักทอง
 สัญลักษณ์ประวัติความเป็นมา  สภาพและข้อมูลพื้นฐาน  โครงสร้างองค์กร  อำนาจหน้าที่  นโยบายการบริหาร
 ข้อมูลบุคคลากร
 คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา  หัวหน้าส่วนราชการ  พนักงาน อบต
 ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนการจัดหาพัสดุ  แผนการใช้จ่ายเงิน
 แผนพัฒนา
 แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี  การประเมินผลแผนพัฒนา  แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  แผนดำเนินงานประจำปี  แผนอัตรากำลัง  แผนพัฒนาบุคลากร
 ข้อบัญญัติ
 งบประมาณรายจ่ายประจำปี  เรื่องอื่นๆ
 รายงาน
 รายงานการคลัง  รายงานผลการดำเนินงาน
 กิจการสภา
 รายงานการประชุม  ประกาศเรียกประชุมสภา  ประกาศต่างๆ ของสภา อบต.สำนักทอง  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม  ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาฯ
 จัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง  ประกาศกำหนดราคากลาง  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผล
 ข่าวประชาสัมพันธ์  คำสั่ง/ประกาศ คู่มือต่างๆ
 ข้อมูลบริการประชาชน
 ประเมินตนเอง  สินค้าชุมชน  สถานที่ท่องเที่ยว  ประมวลภาพกิจกรรม  แผนที่ดาวเทียม  การลดขั้นตอน  คู่มือประชาชน  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  ประกาศเจตจำนงสุจริต  มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต  แผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  มาตรฐานการปฏิบัติงาน  ประมวลจริยธรรม  มาตรการในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน  ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ  มาตรการควบคุมภายใน  แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description)  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ  ฐานข้อมูล

การป้องกันและปราบปรามการทุจริต

การป้องกันและปราบปรามการทุจริต

 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน)
 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน)
 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ. 2565
 รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน)
 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2566
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส อบต.สำนักทอง (พ.ศ.2566-2570)
 โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมและจริยธรรมภายในองค์กรและภายนอกองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 แผนการเสริมสร้างมาตรฐานวินัยคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2568
 ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของ อบต.สำนักทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอง 6 เดือน)
 การประเมินความเสี่่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลสำนักทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 แผนปฏิบัติการการป้องกันการทุจริตห้าปี (พ.ศ.2561-2565)
 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ.2564
 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี พ.ศ.2564
 รายงานผลการดำเนินงานการทุจริตประจำปี
 รายงานการกำกับติดตามดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
 รายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR)
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2561) ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น โดยสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักทอง
 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
ประกาศ ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2560