เมนูหลัก
ความเป็นมา
 ข้อมูล อบต.สำนักทอง
 สัญลักษณ์ประวัติความเป็นมา  สภาพและข้อมูลพื้นฐาน  โครงสร้างองค์กร  อำนาจหน้าที่  นโยบายการบริหาร
 ข้อมูลบุคคลากร
 คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา  หัวหน้าส่วนราชการ  พนักงาน อบต
 ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนการจัดหาพัสดุ  แผนการใช้จ่ายเงิน
 แผนพัฒนา
 แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี  การประเมินผลแผนพัฒนา  แผนดำเนินงานประจำปี  แผนอัตรากำลัง
 ข้อบัญญัติ
 งบประมาณรายจ่ายประจำปี  เรื่องอื่นๆ
 รายงาน
 รายงานการคลัง  รายงานผลการดำเนินงาน  รายงานการประชุม
 จัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง  ประกาศกำหนดราคากลาง  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผล
 ข่าวประชาสัมพันธ์  คำสั่ง/ประกาศ
 ข้อมูลบริการประชาชน
 ประเมินตนเอง  สินค้าชุมชน  สถานที่ท่องเที่ยว  ประมวลภาพกิจกรรม  แผนที่ดาวเทียม  การลดขั้นตอน  คู่มือประชาชน  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  ประกาศเจตจำนงสุจริต  มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต  การป้องกันและปราบปรามการทุจริต  มาตรฐานการปฏิบัติงาน  ประมวลจริยธรรม  มาตรการในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน  ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ  มาตรการควบคุมภายใน  แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description)  คู่มือเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ  คู่มือประเมินสมรรถนะในการปฏิบัติงาน  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส่  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ  แผนพัฒนาบุคลากร  ฐานข้อมูล

แผนพัฒนาบุคลากร

 14. หลักเกณฑ์และเงือนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง
 13. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2559
 12. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำ่บล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง
 11.หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการพัฒนาพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาขององค์การบริหารส่วนตำบล สายงานการสอน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562
 10. หลักเกณฑ์และเงือนไขเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำ่บล พ.ศ.2562
 9. หลักเกณฑ์และเงือนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2545 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 12)
ประกาศ 16 กันยายน 2563
 8. หลักเกณฑ์และเงือนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2545 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 11)
ประกาศ 16 กันยายน 2563
 7. หลักเกณฑ์และเงือนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล
ประกาศ 16 กันยายน 2563
 6. หลักเกณฑ์และเงือนไขเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมและพัฒนา
ประกาศ 16 กันยายน 2563
 5. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงาน
ประกาศ 16 กันยายน 2563
 แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี พ.ศ.2564-2566
ประกาศ 16 กันยายน 2563
 3. ประกาศหลักเกณฑ์ ข้าราชการ (ต.ค.2563)
ประกาศ 16 กันยายน 2563
 2. ประกาศหลักเกณฑ์ พนักงานครู (ต.ค.2563)
ประกาศ 16 กันยายน 2563
 1.ประกาศหลักเกณฑ์ พนักงานจ้าง (ต.ค. 2563)
ประกาศ 16 กันยายน 2563
 วุฒิบัตรการอบรม
 คำสั่งบรรจุและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล
 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
 นโยบายการพัฒนาบุคลากร
การพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักทอง

ข้อมูล อบต

เขตพื้นที่

ประวัติความเป็นมา