รับโอน/ย้าย ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 3 อัตรา นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักทอง ตำบลสำนักทอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ 038634505

no gift
 เมนูหลัก
ความเป็นมา
 ข้อมูล อบต.สำนักทอง
 สัญลักษณ์ประวัติความเป็นมา  สภาพและข้อมูลพื้นฐาน  โครงสร้างองค์กร  อำนาจหน้าที่  นโยบายการบริหาร
 ข้อมูลบุคคลากร
 คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา  หัวหน้าส่วนราชการ  พนักงาน อบต
 ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนการจัดหาพัสดุ  แผนการใช้จ่ายเงิน
 แผนพัฒนา
 แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี  การประเมินผลแผนพัฒนา  แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  แผนดำเนินงานประจำปี  แผนอัตรากำลัง  แผนพัฒนาบุคลากร
 ข้อบัญญัติ
 งบประมาณรายจ่ายประจำปี  เรื่องอื่นๆ
 รายงาน
 รายงานการคลัง  รายงานผลการดำเนินงาน
 กิจการสภา
 รายงานการประชุม  ประกาศเรียกประชุมสภา  ประกาศต่างๆ ของสภา อบต.สำนักทอง  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม  ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาฯ
 จัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง  ประกาศกำหนดราคากลาง  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผล
 ข่าวประชาสัมพันธ์  คำสั่ง/ประกาศ คู่มือต่างๆ
 ข้อมูลบริการประชาชน
 ประเมินตนเอง  สินค้าชุมชน  สถานที่ท่องเที่ยว  ประมวลภาพกิจกรรม  แผนที่ดาวเทียม  การลดขั้นตอน  คู่มือประชาชน  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  ประกาศเจตจำนงสุจริต  มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต  แผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  มาตรฐานการปฏิบัติงาน  ประมวลจริยธรรม  มาตรการในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน  ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ  มาตรการควบคุมภายใน  แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description)  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ  อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)  ฐานข้อมูล  ระบบ Back Office  ระบบ Share  competency

ประมวลจริยธรรม

 กิจกรรมการดำเนินโครงการฝึกอบรมการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
 Do's and Don'ts พฤติกรรมทางจริยธรรมของข้าราชการ
 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรม
ประกาศ ณ วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2567
 แนวทางในการปฏิบัติตนทางจริยธรรม Do's & Don'ts ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักทอง
 ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น
 ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น
 ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น
 ประมวลคุณธรรม และจริยธรรมของผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563
 โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรมภายในองค์กรและภายนอกองค์กร
 ประมาลจริยธรรมข้าราชการ
ประมวลคุณธรรมและจริยธรรม ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลสำนักทอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ประจำปีงบประมาณ 2561
 ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักทอง
ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักทอง ว่าด้วยจรรยาบรรณผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลสำนักทอง
 ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรม
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลสานักทอง
 ประกาศประมวลจริยธรรม
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลสำนักทอง ประจำปีงบประมาณ 2561