องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักทอง ตำบลสำนักทอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

no gift
 เมนูหลัก
ความเป็นมา
 ข้อมูล อบต.สำนักทอง
 สัญลักษณ์ประวัติความเป็นมา  สภาพและข้อมูลพื้นฐาน  โครงสร้างองค์กร  อำนาจหน้าที่  นโยบายการบริหาร
 ข้อมูลบุคคลากร
 คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา  หัวหน้าส่วนราชการ  พนักงาน อบต
 ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนการจัดหาพัสดุ  แผนการใช้จ่ายเงิน
 แผนพัฒนา
 แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี  การประเมินผลแผนพัฒนา  แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  แผนดำเนินงานประจำปี  แผนอัตรากำลัง  แผนพัฒนาบุคลากร
 ข้อบัญญัติ
 งบประมาณรายจ่ายประจำปี  เรื่องอื่นๆ
 รายงาน
 รายงานการคลัง  รายงานผลการดำเนินงาน
 กิจการสภา
 รายงานการประชุม  ประกาศเรียกประชุมสภา  ประกาศต่างๆ ของสภา อบต.สำนักทอง  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม  ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาฯ
 จัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง  ประกาศกำหนดราคากลาง  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผล
 ข่าวประชาสัมพันธ์  คำสั่ง/ประกาศ คู่มือต่างๆ
 ข้อมูลบริการประชาชน
 ประเมินตนเอง  สินค้าชุมชน  สถานที่ท่องเที่ยว  ประมวลภาพกิจกรรม  แผนที่ดาวเทียม  การลดขั้นตอน  คู่มือประชาชน  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  ประกาศเจตจำนงสุจริต  มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต  แผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  มาตรฐานการปฏิบัติงาน  ประมวลจริยธรรม  มาตรการในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน  ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ  มาตรการควบคุมภายใน  แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description)  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ  ฐานข้อมูล

คำสั่ง/ประกาศ

 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด
 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด้านการส่งเสริมกีฬา
 ประกาศ เรื่อง การคืนหลักประกันสัญญา
ประกาศ ณ วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2566
 ประกาศ เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ประกาศ ณ วันที่ 3 มกราคม 2566
 ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรม
 ประกาศการจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง จำนวน 14 โครงการ
ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565
 ประกาศ ราคากลางวัสดุสำนักงาน วัสดุงานบ้านงานครัว วัสดุคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ประกาศ ณ วันที่ 3 ตุลาคม 2565
 ประกาศอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมของราคาทรัพย์สิน
ประกาศ ณ วันที่ 3 ตุลาคม 2565
 ประกาศ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ในการจัดการขยะมูลฝอย
 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกอง หรือหัวหน้าส่วนราชการ
 คำสั่ง เรื่อง แต่งตังผู้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักทอง
 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกอง
 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 คำสั่ง เรื่อง การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบภายในกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 คำสั่ง เรื่อง การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบภายในสำนักปลัด
 คำสั่ง เรื่อง การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบภายในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 คำสั่ง เรื่อง การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบภายในกองช่าง
 คำสั่ง เรื่อง การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบภายในกองคลัง
 คำสั่ง เรื่อง การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบของหน่วยตรวจสอบภายใน