รับโอน/ย้าย ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 3 อัตรา นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักทอง ตำบลสำนักทอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ 038634505

no gift
 เมนูหลัก
ความเป็นมา
 ข้อมูล อบต.สำนักทอง
 สัญลักษณ์ประวัติความเป็นมา  สภาพและข้อมูลพื้นฐาน  โครงสร้างองค์กร  อำนาจหน้าที่  นโยบายการบริหาร
 ข้อมูลบุคคลากร
 คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา  หัวหน้าส่วนราชการ  พนักงาน อบต
 ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนการจัดหาพัสดุ  แผนการใช้จ่ายเงิน
 แผนพัฒนา
 แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี  การประเมินผลแผนพัฒนา  แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  แผนดำเนินงานประจำปี  แผนอัตรากำลัง  แผนพัฒนาบุคลากร
 ข้อบัญญัติ
 งบประมาณรายจ่ายประจำปี  เรื่องอื่นๆ
 รายงาน
 รายงานการคลัง  รายงานผลการดำเนินงาน
 กิจการสภา
 รายงานการประชุม  ประกาศเรียกประชุมสภา  ประกาศต่างๆ ของสภา อบต.สำนักทอง  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม  ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาฯ
 จัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง  ประกาศกำหนดราคากลาง  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผล
 ข่าวประชาสัมพันธ์  คำสั่ง/ประกาศ คู่มือต่างๆ
 ข้อมูลบริการประชาชน
 ประเมินตนเอง  สินค้าชุมชน  สถานที่ท่องเที่ยว  ประมวลภาพกิจกรรม  แผนที่ดาวเทียม  การลดขั้นตอน  คู่มือประชาชน  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  ประกาศเจตจำนงสุจริต  มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต  แผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  มาตรฐานการปฏิบัติงาน  ประมวลจริยธรรม  มาตรการในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน  ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ  มาตรการควบคุมภายใน  แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description)  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ  อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)  ฐานข้อมูล  ระบบ Back Office  ระบบ Share  competency Happy Workplace

คำสั่ง/ประกาศ

 ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ประกาศ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2567
 ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ประกาศ ณ วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2567
 ประกาศ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) เวอร์ชันภาษาอังกฤษ
ประกาศ ณ วันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2567
 ประกาศ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
ประกาศ ณ วันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2566
 ประกาศ เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น
ประกาศ ณ วันที่ 13 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567
 ประกาศ เรื่อง การจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง จำนวน 9 โครงการ
ประกาศ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567
 ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักทอง ประจำปีการศึกษา 2567
 ประกาศ เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2566)
ประกาศ ณ วันที่ 3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566
 ประกาศ เรื่อง รายงานปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงที่จ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ประกาศ ณ วันที่ 2 เดือน ตุลาคม 2566
 ประกาศ เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ 2567
ประกาศ ณ วันที่ 29 เดือน กันยายน 2566
 ประกาศ เรื่อง รายงานการรับ - จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2566
ประกาศ ณ วันที่ 5 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566
 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด
 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด้านการส่งเสริมกีฬา
 ประกาศ เรื่อง การคืนหลักประกันสัญญา
ประกาศ ณ วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2566
 ประกาศ เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ประกาศ ณ วันที่ 3 มกราคม 2566
 ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรม
 ประกาศการจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง จำนวน 14 โครงการ
ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565
 ประกาศ ราคากลางวัสดุสำนักงาน วัสดุงานบ้านงานครัว วัสดุคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ประกาศ ณ วันที่ 3 ตุลาคม 2565
 ประกาศอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมของราคาทรัพย์สิน
ประกาศ ณ วันที่ 3 ตุลาคม 2565