เมนูหลัก
ความเป็นมา
 ข้อมูล อบต.สำนักทอง
 สัญลักษณ์ประวัติความเป็นมา  สภาพและข้อมูลพื้นฐาน  โครงสร้างองค์กร  อำนาจหน้าที่  นโยบายการบริหาร
 ข้อมูลบุคคลากร
 คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา  หัวหน้าส่วนราชการ  พนักงาน อบต
 ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนการจัดหาพัสดุ  แผนการใช้จ่ายเงิน
 แผนพัฒนา
 แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี  การประเมินผลแผนพัฒนา  แผนดำเนินงานประจำปี  แผนอัตรากำลัง
 ข้อบัญญัติ
 งบประมาณรายจ่ายประจำปี  เรื่องอื่นๆ
 รายงาน
 รายงานการคลัง  รายงานผลการดำเนินงาน  รายงานการประชุม
 จัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง  ประกาศกำหนดราคากลาง  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผล
 ข่าวประชาสัมพันธ์  คำสั่ง/ประกาศ
 ข้อมูลบริการประชาชน
 ประเมินตนเอง  สินค้าชุมชน  สถานที่ท่องเที่ยว  ประมวลภาพกิจกรรม  แผนที่ดาวเทียม  การลดขั้นตอน  คู่มือประชาชน  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  ประกาศเจตจำนงสุจริต  มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต  การป้องกันและปราบปรามการทุจริต  มาตรฐานการปฏิบัติงาน  ประมวลจริยธรรม  มาตรการในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน  ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ  มาตรการควบคุมภายใน  แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description)  คู่มือเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ  คู่มือประเมินสมรรถนะในการปฏิบัติงาน  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส่  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ  แผนพัฒนาบุคลากร  ฐานข้อมูล

คำสั่ง/ประกาศ

 ประกาศ เรื่อง การดำเนินการตามมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายฯ
 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานทบทวนและปรับปรุงภารกิจของ อบต.สำนักทอง
ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564
 คำสั่งมอบอำนาจนายก
 ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคลากรเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ประกาศ ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2563
 ประกาศ เรื่อง ประกาศลดขั้นตอนการทำงาน
ประกาศ ณ วันที่ 10 มกราคม 2563
 ประกาศ เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ประกาศ ณ วันที่ 4 มิถุนายน 2562
 ประกาศ เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
 ประกาศ เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ
ประกาศ ณ วันที่ 4 มิถุนายน 2562
 ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน
ประกาศ ณ วันที่ 4 มิถุนายน 2562
 ประกาศ เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ ณ วันที่ 4 มิถุนายน 2562
 ข้อบังคับ ว่าด้วยจรรยาบรรณผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลสำนักทอง
 ประกาศ เรื่อง มาตรการด้านการบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวกับประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน
 ประกาศ เรื่อง มาตรการการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์สว่นตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
ประกาศ ณ วันที่ 4 มิถุนายน 2562
 ประกาศ เรื่องมาตรการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีบุคคลภายนอกหรืประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ ว่าทุจริต
ประกาศ ณ วันที่ 30 มกราคม 2562
 ประกาศหลักเกณฑ์ มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
ประกาศ ณ วันที่ 4 มิถุนายน 2562
 ประกาศมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
ประกาศ ณ วันที่ 4 มิถุนายน 2562
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักทอง เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล
ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2563
 ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุ
ประกาศ ณ วันที่ 24 เมษายน 2563
 ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อยื่นประเมินชำระภาษีป้าย
ประกาศ ณ วันที่ 24 เมษายน 2563
 ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ
ประกาศ ณ วันที่ 24 เมษายน 2563

ข้อมูล อบต

เขตพื้นที่

ประวัติความเป็นมา