no gift
 เมนูหลัก
ความเป็นมา
 ข้อมูล อบต.สำนักทอง
 สัญลักษณ์ประวัติความเป็นมา  สภาพและข้อมูลพื้นฐาน  โครงสร้างองค์กร  อำนาจหน้าที่  นโยบายการบริหาร
 ข้อมูลบุคคลากร
 คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา  หัวหน้าส่วนราชการ  พนักงาน อบต
 ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนการจัดหาพัสดุ  แผนการใช้จ่ายเงิน
 แผนพัฒนา
 แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี  การประเมินผลแผนพัฒนา  แผนดำเนินงานประจำปี  แผนอัตรากำลัง  แผนพัฒนาบุคลากร
 ข้อบัญญัติ
 งบประมาณรายจ่ายประจำปี  เรื่องอื่นๆ
 รายงาน
 รายงานการคลัง  รายงานผลการดำเนินงาน  รายงานการประชุม
 จัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง  ประกาศกำหนดราคากลาง  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผล
 ข่าวประชาสัมพันธ์  คำสั่ง/ประกาศ คู่มือต่างๆ
 ข้อมูลบริการประชาชน
 ประเมินตนเอง  สินค้าชุมชน  สถานที่ท่องเที่ยว  ประมวลภาพกิจกรรม  แผนที่ดาวเทียม  การลดขั้นตอน  คู่มือประชาชน  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  ประกาศเจตจำนงสุจริต  มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต  แผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  มาตรฐานการปฏิบัติงาน  ประมวลจริยธรรม  มาตรการในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน  ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ  มาตรการควบคุมภายใน  แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description)  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ  ฐานข้อมูล

สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ

 ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักทอง
 ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักทอง
 ประกาศจัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักทอง
 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่องกำหนดให้มีการเลือกตั้ง สมาชิกสภาฯ และนายก อบต.
 ประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
 จดหมายข่าว
 แผ่นพับประชาสัมพันธ์ภาษีทีดินและสิ่งปลูกสร้าง 2563
 แผ่นพับประชาสัมพันธ์ภาษีป้าย 2563
 แผ่นพับประชาสัมพันธ์งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนหน่วยงานต่างๆ จัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานสำหรับคนพิการ
 ประกาศ เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น (จำนวน 8 ตำแหน่ง 9 อัตรา)
ประกาศ ณ วันที่ 26 มกราคม 2564
 ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ประกาศ ณ วันที่ 18 มกราคม พ.ศ.2564
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักทอง เรื่อง รับ โอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่น สายผู้บริหาร
รับ โอน
 แผ่นพับโรคไข้เลือดออก
 แผ่นพับคัดแยกขยะต้นทาง
 ประชาสัมพันธ์โรคไข้เลือดออก
 ประชาสัมพันธ์คัดแยกขยะต้นทาง
 ข่าวประชาสัมพันธ์ฉีดวัคซีน สุนัขและแมว
 ข่าวประชาสัมพันธ์ โรคสุกใส
 ข่าวประชาสัมพันธ์ โรค มือ เท้า ปาก