องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักทอง ตำบลสำนักทอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

no gift
 เมนูหลัก
ความเป็นมา
 ข้อมูล อบต.สำนักทอง
 สัญลักษณ์ประวัติความเป็นมา  สภาพและข้อมูลพื้นฐาน  โครงสร้างองค์กร  อำนาจหน้าที่  นโยบายการบริหาร
 ข้อมูลบุคคลากร
 คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา  หัวหน้าส่วนราชการ  พนักงาน อบต
 ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนการจัดหาพัสดุ  แผนการใช้จ่ายเงิน
 แผนพัฒนา
 แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี  การประเมินผลแผนพัฒนา  แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  แผนดำเนินงานประจำปี  แผนอัตรากำลัง  แผนพัฒนาบุคลากร
 ข้อบัญญัติ
 งบประมาณรายจ่ายประจำปี  เรื่องอื่นๆ
 รายงาน
 รายงานการคลัง  รายงานผลการดำเนินงาน
 กิจการสภา
 รายงานการประชุม  ประกาศเรียกประชุมสภา  ประกาศต่างๆ ของสภา อบต.สำนักทอง  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม  ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาฯ
 จัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง  ประกาศกำหนดราคากลาง  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผล
 ข่าวประชาสัมพันธ์  คำสั่ง/ประกาศ คู่มือต่างๆ
 ข้อมูลบริการประชาชน
 ประเมินตนเอง  สินค้าชุมชน  สถานที่ท่องเที่ยว  ประมวลภาพกิจกรรม  แผนที่ดาวเทียม  การลดขั้นตอน  คู่มือประชาชน  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  ประกาศเจตจำนงสุจริต  มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต  แผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  มาตรฐานการปฏิบัติงาน  ประมวลจริยธรรม  มาตรการในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน  ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ  มาตรการควบคุมภายใน  แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description)  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ  ฐานข้อมูล

แผนการใช้จ่ายเงิน

 แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
เดือน กรกฎาคม ถึง เดือนกันยายน 2565
 แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาส 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
เดือน เมษายน ถึง มิถุนายน 2565
 แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ 2565
เดือน มกราคม ถึง มีนาคม 2565
 แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ 2565
เดือน ตุลาคม ถึง ธันวาคม 2564
 แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
เดือนกรกฎาคม ถึง เดือนกันยายน
 แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาส 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
เดือนเมษายน ถึง เดือนมิถุนายน
 แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
เดือนมกราคม ถึง เดือนมีนาคม
 แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
เดือนดุลาคม ถึง เดือนธันวาคม
 แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
เดือน กรกฎาคม-กันยายน 2563
 แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาส 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
เดือน เมษายน-มิถุนายน 2563
 แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
เดือน มกราคม-มีนาคม 2563
 แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ 2563
เดือน ตุลาคม-ธันวาคม 2563