องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักทอง ตำบลสำนักทอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

no gift
 เมนูหลัก
ความเป็นมา
 ข้อมูล อบต.สำนักทอง
 สัญลักษณ์ประวัติความเป็นมา  สภาพและข้อมูลพื้นฐาน  โครงสร้างองค์กร  อำนาจหน้าที่  นโยบายการบริหาร
 ข้อมูลบุคคลากร
 คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา  หัวหน้าส่วนราชการ  พนักงาน อบต
 ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนการจัดหาพัสดุ  แผนการใช้จ่ายเงิน
 แผนพัฒนา
 แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี  การประเมินผลแผนพัฒนา  แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  แผนดำเนินงานประจำปี  แผนอัตรากำลัง  แผนพัฒนาบุคลากร
 ข้อบัญญัติ
 งบประมาณรายจ่ายประจำปี  เรื่องอื่นๆ
 รายงาน
 รายงานการคลัง  รายงานผลการดำเนินงาน
 กิจการสภา
 รายงานการประชุม  ประกาศเรียกประชุมสภา  ประกาศต่างๆ ของสภา อบต.สำนักทอง  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม  ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาฯ
 จัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง  ประกาศกำหนดราคากลาง  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผล
 ข่าวประชาสัมพันธ์  คำสั่ง/ประกาศ คู่มือต่างๆ
 ข้อมูลบริการประชาชน
 ประเมินตนเอง  สินค้าชุมชน  สถานที่ท่องเที่ยว  ประมวลภาพกิจกรรม  แผนที่ดาวเทียม  การลดขั้นตอน  คู่มือประชาชน  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  ประกาศเจตจำนงสุจริต  มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต  แผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  มาตรฐานการปฏิบัติงาน  ประมวลจริยธรรม  มาตรการในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน  ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ  มาตรการควบคุมภายใน  แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description)  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ  ฐานข้อมูล

ฐานข้อมูล

 ฐานข้อมูลทะเบียนหญิงตั้งครรภ์ในพื้นที่อบต.สำนักทอง ตามโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก ประจำเดือนมีนาคม 2566
 ฐานข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสียในตำบลสำนักทอง ปี 2565
 รายงานแนวทางในการติดตามและตรวจสภาพตลาด 2565
 ฐานข้อมูลตลาดในเขตพื้นที่ของอบต.สำนักทอง 2565
 แบบสำรวจฐานข้อมูลตลาดในเขตพื้นที่ของอบต.สำนักทอง
 ฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ปี 2565
 ฐานข้อมูลผู้สูงอายุตำบลสำนักทอง
ข้อมูล ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2565
 ฐานข้อมูลคนพิการตำบลสำนักทอง
ข้อมูล ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2565
 ฐานข้อมูลตลาดประเภทที่ 2
 ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านความเชื่อ (พิธีกรรมไหว้ปู่ตาหลวงเตี่ย)
 ฐานข้อมูลท้องถิ่นด้านศิลปกรรม(การละเล่นพื้นบ้านการเล่นสะบ้าทอย) พ.ศ. 2565
 ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2565
 ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการแพทย์ พ.ศ. 2565
 ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565
 ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านหัตถกรรม พ.ศ. 2565
 ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านเกษตรกรรม พ.ศ. 2565
 ฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
 ฐานข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสียในตำบลสำนักทอง
 ฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในเขตพื้นที่
 ฐานข้อมูลตลาด